• Wpisów:2023
  • Średnio co: 1 dzień
  • Ostatni wpis:17 dni temu
  • Licznik odwiedzin:327 773 / 3914 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”

(na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz. U. z 2016 r. poz 1045)

Zgodnie z w/w rozporządzeniem w 2016 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017, obejmie się uczniów:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie:

• uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,

• uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Wartość pomocy w roku szkolnym 2016/2017 nie może przekroczyć kwoty:

225 zł – dla ucznia:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;

325 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

350 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

390 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a –f
– uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;

445 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;

Jak ubiegać się o dofinansowanie:
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek o dofinansowanie składa się w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2016/2017. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.
3. Rodzice dokonują zakupu podręczników (bez ćwiczeń) w dowolnym terminie.
4. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, rachunek, paragon) lub w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna".
4. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupów.

Termin składania wniosków dla rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo ucznia pełnoletniego ustala się do 7 września 2016r.

BOJS

Źródło:http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/edukacja/aktualnosci/art,4298,wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017.html
 

 


W dniu 2 sierpnia 2016 r. o godz. 18.00 na stadionie sportowym w Cyganach odbędzie się spotkanie dotyczące utworzenia i funkcjonowania SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ DLA DZIECI.
Organizatorem spotkania jest Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, który jest jej koordynatorem .
Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci.
 

 

W związku zapytaniami rodziców dotyczącymi SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ w dniu 2 sierpnia pragnę poinformować, że nie dostałem żadnej informacji w w/w sprawie w związku z czym nie wiem czy takie spotkanie będzie miało miejsce chociaż jak mówią " w każdej bajce jest coś prawdy".
Jest to trochę dziwne, gdyż informację o takich spotkaniach zawsze dostaję a na dodatek do tej pory o przeczytanie takiej informacji są proszeni księża aby dotarła do wszystkich zainteresowanych (tym bardziej teraz w wakacje) a będąc na mszy o godz. 8,00 nic takiego nie słyszałem.
Czyżby to wszystko to przeoczenie ?
Jutro postaram się coś konkretnego dowiedzieć .
 

 

W dniu dzisiejszym tj. 31.07 odbył się na stadionie sportowym w Cyganach Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Bardzo wdzięczna i miła impreza, która powinna wpisać się w coroczny cykl imprezowy naszej miejscowości.
Frajda zarówno dla dzieci jak i rodziców.
Zwycięzcami okazali się wszyscy uczestnicy turnieju bo udział w nim i wola walki o jak najlepszy, walka ze zmęczeniem to już jest zwycięstwo.
Duże gratulacje dla organizatorów ( KS ) za ogrom pracy włożony w jej przygotowanie i jej sprawny przebieg.
W przyszłości jednak należy dołożyć starań aby takie imprezy łączyły wszystkie dzieci bez względu na przynależność klubową. Jest to naprawdę jedyna okazja aby stworzyć więź wspólnotową wśród naszych dzieci.
Jeszcze raz gratuluję i organizatorom i wszystkim uczestnikom.
Marian Tomczyk
 

 

W ubiegłą niedzielę ksiądz Proboszcz Parafii w Cyganach rozwiązał współpracę ze starą Radą Parafialną, która została wybrana przez mieszkańców za czasów zmarłego Proboszcza Józefa Lisowskiego.
W związku z tym pragnę podziękować za to , że dane mi było być członkiem tej Rady
a wszystkim jej członkom za współpracę, za dyskusje i za podejmowanie czasami trudnych decyzji.
Pragnę również za to wszystko podziękować obecnemu Proboszczowi ks. Krzysztofowi.
Największe słowa podziękowania należą się mieszkańcom Cygan co też czynię.
Dziękuję Wam za słowa wsparcia , słowa otuchy oraz doradztwo.
Bez Was nie było by tego co zostało zrobione. To jest Wasza zasługa.
Szczególne podziękowania chciałbym złożyć zmarłemu Proboszczowi ks. Józefowi, któremu nie mogąc już podziękować słownie dziękuję ofiarując w jego intencji modlitwę.

Marian Tomczyk
 

 

W minioną sobotę 16 lipca obchodzono w Cyganach kolejną IX edycję wydarzenia pod nazwą DZIEŃ KULTURY LASOWIACKIEJ. W tym roku pogoda nie dopisała, ale mimo zimna co wytrwalsi byli z występującymi zespołami do samego końca. Na początku zaprezentowały się dzieci i młodzież z Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, prezentując pieśni sieroce, które to zapewniły ważne nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu w Baranowie Sandomierskim. Następnie pięknie prezentowały się dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca z Pawłosiowa koło Jarosławia. Barwne stroje, różnorodne tańce przy muzyce granej na żywo przez kapelę zachwyciły wszystkich. Wystąpiła również kapela ludowa z Padwi Narodowej wykonująca polki, sztajerki porywające do tańca. Nie obyło się również bez koncertów zespołów z naszej gminy, wystąpiły „Bielowianki” z Rozalina, kapela „Dębianie” z Nowej Dęby i oczywiście gospodarze czyli „Cyganianki” z kapelą. Imprezie towarzyszyło wesołe miasteczko dla najmłodszych i warsztaty wyrobów z gliny, gdzie każdy mógł popróbować swoich umiejętności w tworzeniu postaci z gliny. Po godzinie 20:00 rozpoczęła się ostatnia część wieczoru, a mianowicie tańce pod gwiazdami, kiedy to wszyscy uczestnicy wydarzenia młodsi i starsi bawili się do godziny 23:00. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla członków OSP w Cyganach na czele z prezesem oraz innych osób, które wykonały wielką pracę przygotowując plac, scenę i podłogę taneczną do tego wydarzenia.
Żródło: SOK Nowa Dęba

PS.
Szczególne podziękowania należą się głównej organizatorce p. Halinie Ordon za ogromną pracę i wysiłek włożony w przygotowanie tej imprezy.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją telewizyjną na stronie

http://tvl.tarnobrzeg.pl/2016/07/21/2016-07-15-kultywuja-kulture-lasowiacka/

M.T.
 

 

Festiwal muzyki kameralnej i organowej „MARGARITAE BAROCI” to propozycja Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, który jest jego organizatorem. Nazwa „Margaritae Baroci” w języku łacińskim oznacza „Perły Baroku”. Tą nazwą organizator chce nawiązać to stylu muzycznego – baroku – do którego należą wykonywane w ramach festiwalu utwory. Edycja w 2016 roku obejmuje cykl ośmiu koncertów, w tym cztery kameralne, trzy organowe oraz jeden oratoryjno-symfoniczny.
Więcej o festiwalu tutaj.
Sobota, 22 października 2016 r., godz. 18:30. Kościół parafialny w Cyganach
Wstęp na koncert wolny – bez rezerwacji miejsc.
W PROGRAMIE:
A.B.Marcello – Koncert obojowy d-moll
J.S.Bach– Koncert skrzypcowy g-moll
J.S.Bach – Koncert obojowo-skrzypcowy d-moll
KONCERT WYKONAJĄ:
Soliści
Monika Sęk – obój
Gabriela Opacka – skrzypce
Krakowski Zespół Kameralny
Katarzyna Mateja – skrzypce
Aleksandra Rymarowicz – skrzypce
Bogusława Jagielnicka-Hawryszków – altówka
Karolina Kalinowska – wiolonczela
Jan Nowicki – kontrabas
Łukasz Mateja – BC, organy
Monika Sęk – obój solo
Jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej, aktualnie studentką studiów podyplomowych macierzystej uczelni w klasie prof. Jerzego Kotyczki. Od października 2012 r. jest I oboistką – muzykiem solistą Opery Krakowskiej, a także członkinią Kwartetu Solistów Opery Krakowskiej. Wcześniej I oboistka Polskiej Orkiestry „Sinfonia Iuventus” w Warszawie. Współpracuje z czołowymi polskimi orkiestrami: Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Sinfonietta Cracovia, Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie, Orkiestra Miasta Tychy AUKSO, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Pracuje pod batutą takich dyrygentów jak: Krzysztof Penderecki, Jacek Kaspszyk, Tomasz Tokarczyk, Wojciech Rajski, Gabriel Chmura, Stanisław Krawczyński, Michał Klauza, Michał Nesterowicz, Maciej Tworek, Michał Dworzyński, Sławomir Adam Wróblewski, Massimiliano Caldi, Jean-Luc Tingaud. Jest laureatką prestiżowych konkursów muzycznych: III Nagrody na IV Międzynarodowym Akademickim Konkursie Oboistów i Fagocistów w Łodzi (2011), III Nagrody na Lions European Music Competition for Oboe w Maastricht w Holandii (2011), a także Finalistką na IX Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Warszawie (2012) i Laureatką II Nagrody na Concours pour Jenues Solistes w Luksemburgu (2012).
Gabriela Opacka – skrzypce solo
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 5 lat w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu pod kierunkiem mgr Krzysztofa Nowińskiego. Ukończyła studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec dr hab. P. Tarcholika, u którego obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich. W ramach stypendium „Erasmus” podjęła naukę pod kierunkiem prof. K. Śmietany w Guildhall School of Music and Drama w Londynie. W 2012 r. otrzymała III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie „Young Paganini” w Legnicy. W 2014 r. jako laureatka akademickiego konkursu „Debiut z orkiestrą”, wykonała Koncert skrzypcowy A. Głazunowa pod dyrekcją Maestro J. Maksymiuka z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Krakowie. Występowała z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej, oraz Przemyską Orkiestrą Kameralną. Poszerza również warsztat muzyczny i zdobywa doświadczenie wykonując muzykę kameralną i orkiestrową.
Krakowski Zespół Kameralny
Założony został w 1994 r. przez Łukasza Mikołaja Mateję – kierownika artystycznego, absolwenta Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy oraz, student Chicago Musical College w klasie organów David’a Schreder’a, Stypendysta Roosevelt University. W jego skład wchodzą znakomici instrumentaliści, absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie. Zespół gra szeroki repertuar, obejmujący dzieła od Renesansu, aż do kompozycji z XX. wieku. Występuje na prestiżowych krajowych i zagranicznych festiwalach. Wykonał kilkaset koncertów w Polsce, Czechach, Austrii, Francji, Niemczech, Libanie i na Słowacji.
Żródło: SOK Nowa dęba
Serdecznie zapraszamy.
 

 
Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach serdecznie zaprasza na IX edycję Dnia Kultury Lasowiackiej, który odbędzie się 16 lipca 2016r. (sobota) od godz.16.30 na scenie plenerowej obok budynku CKL.

To kolejne święto kultury ludowej we wsi Cygany, uznawanej za kolebkę kultury lasowiackiej - wydarzenie promujące tę kulturę w naszym regionie. Działa tu kilka zespołów ludowych, skupiających w swoich szeregach trzy pokolenia, wielu uzdolnionych artystów amatorów zajmuje się rękodziełem artystycznym. Również w Cyganach zarejestrowanych jest kilka potraw regionalnych, które otrzymały prestiżowy certyfikat potrawy tradycyjnej. Wystąpią zespoły i kapele ludowe: Zespół Pieśni i Tańca z kapelą ludową "Swojaki" z Pawłosiowa k/ Jarosławia, kapela ludowa "Padwianie" z Padwi Narodowej, grupy artystyczne działające w CKL (dziecięcy "Rutka", młodzieżowy "Koniczynka"), zespół "Cyganianki" z kapelą "Lasowiacy", Zespół "Bielowianie" z Rozalina oraz kapela ludowa "Dębianie” z Nowej Dęby. Jak co roku, na najmłodszych czekają warsztaty ceramiczne, wesołe miasteczko, dla wszystkich bogate stoisko gastronomiczne.

Zapraszamy!
 

creative123
 
cygany
 
Witam . Mam pytanie czy dnia 16.07.2016 Dni Kultury Lasowiackiej , jest przewidziany festyn ? ;) Proszę o potwierdzone info , dziękuję :) !
  • awatar creative123: Yhymm , jak zawsze . Starszyzna się pobawi przy Cyganiankach itp ale młodzieź raczej nie , myślę że dobrym rozwiązaniem było by zorganizowanie takiego festynu ;) . Do ktorej jest przewidziana impreza w sobote ? ;)
  • awatar Cygany: Niestety nie. Festyn jako festyn nie jest przewidziany.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 


W zawodach sportowo pożarniczych jednostek OSP miasta i gminy Nowa Dęba , które odbyły się 10 lipca w Chmielowie zwyciężyła OSP Cygany - mężczyźni, w drużynach kobiecych zwyciężyła OSP Chmielów , w drużynach młodzieżowych zwyciężyła OSP Jadachy a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Cygan zajęła drugie miejsce.
Serdecznie gratuluję.

cdn.
 

 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nowej Dębie
zaprasza
wszystkich mieszkańców miasta i gminy, a także sympatyków pożarnictwa
na kolejne miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych,
które odbędą się

10 lipca 2016 r. /niedziela/ o godz. 14.00 na stadionie sportowym LZS-u w Chmielowie.

W zmaganiach wezmą udział 3 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 8 męskich, a także 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które wystartują w systemie CTiF tzw. „międzynarodowym”. Zawody odbędą się w konkurencji sztafety 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego/na mokro/.

Życzymy miłych wrażeń.

ZOMG ZOSP RP
w Nowej Dębie
 

 
Gminne zawody OSP z terenu MiG Nowa Dęba. Zawody odbędą się 10.07.2016r na stadionie sportowym w Chmielowe o godziie 14:00.Trzymamy kciuki za OSP Cygany i życzymy powodzenia.
 

 
Usterki .
w dzniu 24 czerwca (piątek) w godzinach porannych w związku z ujawniającymi się podczas eksploatacji usterkami w szatni na stadionie w Cyganach odbyło się spotkanie z wykonawcą tej inwestycji.
Ustalono między innymi poprawę kostki otaczającej szatnię oraz sprawdzenie spadku ciśnienia w centralnym ogrzewaniu oraz jego poprawę.
 

 


W ostateczności po uzgodnieniach Sołtysa z Burmistrzem będzie wykonywany odcinek drogi od ostatnich zabudowań w Mokrem do Szerokiej Ulicy.
Niestety tak jak pisałem wcześniej niezrealizowany odcinek Szerokiej Ulicy musi być najpierw przejęty przez Gminę w czym będą podjęte odpowiednie działania.
Szkoda tylko , że przy okazji całego zamieszania z drogami zostaję ukazany przez niektóre osoby w złym świetle. Dlaczego tak robią ? Przypuszczam,że wiem. Najlepszym komentarzem do tego będzie brak komentarza.
Należy się w tym wszystkim cieszyć,że będzie robiony dodatkowy odcinek drogi w Cyganach i na pewno nie jest to zasługa tych , którym tak bardzo jestem nie na rękę gdyż nawet o tym nie wiedzieli do chwili wystąpienia całego problemu.
Marian Tomczyk
 

 

W niedzielę 26 czerwca 2016 r. blisko 250 uczestników z 6 województw walczyło o nagrody główne „ptoki klepoki” podczas XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. Zjechały tam zespoły dziecięce i młodzieżowe z różnych stron Polski- od Tatr aż po Bałtyk. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie reprezentowały dwa zespoły ludowe: dziecięcy „Rutka” i młodzieżowy „Koniczynka” z CKL w Cyganach. Nasze grupy zostały docenione przez etnografów i otrzymały dwa równorzędne III miejsca, gdyż występowały w tej samej kategorii - grupy śpiewacze. Gratulujemy! To duże wyróżnienie dla zespołów działających dopiero od trzech lat, uczących się gwary i obycia z wielką sceną. Zespół dziecięcy wykonywał pieśni sieroce, dlatego mali artyści wystąpili przed jury boso - bez butów, co zostało przyjęte z wielkim uznaniem. Przyznano także nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika festiwalu, a była nim Milenka Buczek (5 lat) z zespołu „Rutka”. Warto dodać, że dla młodzieżowego zespołu to już druga w tym roku ważna nagroda, bowiem w maju dziewczęta zdobyły wyróżnienie w wojewódzkim konkursie w Dynowie. Tego samego dnia nasze zespoły, na czele z ,,Cyganiakami", wystąpiły również w obrzędzie „Noc Kupały” w Stalach - Siedlisku gmina Grębów.

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze”jest jedyną taką imprezą w Polsce południowo-wschodniej, którą organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim. A wszystko po to, by zachować zanikające formy folkloru słowno -muzycznego, czyli nasze dziedzictwo kulturowe. Co roku grupy z całej Polski zjeżdżają do Baranowa Sandomierskiego, by zaprezentować tradycyjne melodie, tańce, zabawy, zwyczaje ze swojego regionu. Można tu usłyszeć pieśni sieroce, obyczajowe, pasterskie, kołysanki. Prezentowane są gry i zabawy dziecięce, obrzędy doroczne i zwyczaje dotyczące dzieci. Uczestników ocenia profesjonalne jury złożone z etnomuzykologów i choreografów.

Źródło: SOK Nowa Dęba

Serdecznie gratulujemy.


 

 


Z okazji rozpoczynających się WAKACJI życzę wszystkim UCZNIOM, NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM OBSŁUGI radosnych, szczęśliwych i zdrowych wakacji.
Życzę Wam dobrego wypoczynku i "naładowania baterii" na nowy rok szkolny.

Marian Tomczyk
 

 


Kiedy wydawało się , że zakres budowy dróg asfaltowych w Cyganach na 2016r. jest ustalony i będzie realizowany okazało się , że jedna z dróg nie jest drogą gminną.
Niewiarygodne? Niestety prawdziwe.
Chodzi tu o drogę od końca mostku na Szerokiej Ulicy do lasu.
Własność tej drogi do chwili obecnej nie została uregulowana.
Nikt właściwie nie wiedział ani nie przypuszczał, że może nie być drogą gminną.
Należałoby zadać pytanie: dlaczego tego nie sprawdzono wcześniej?
Obecnie Gmina będzie podejmować działania celem przejęcia tej drogi na własność.
Niestety działania takie są czasochłonne i realizacja tego zadania w br. roku jest niemożliwa.
W związku z powyższym i widmem przepadku budowy kawałka drogi asfaltowej w br.
w Cyganach ustaliliśmy wraz z Sołtysem aby zakres przewidzianych na br. prac na tej drodze wykonać na następnej drodze wg. kolejności ustalonej przez Zebranie Wiejskie a drogę od mostku (już w całości) wykonać w przyszłym roku .
Niby nic nie tracimy bo zakres prac zostanie wykonany ale w tym wszystkim najgorszy jest zawód mieszkańców, którzy mieli nadzieję na drogę asfaltową i ta nadzieja zniknęła.
Należy dołożyć starań aby takie rzeczy nie powtarzały się.
Znana jest przecież kolejność budowy dróg asfaltowych w Cyganach i należy odpowiednio wcześnie sprawdzić te drogi aby w razie konieczności dokonać odpowiednio wcześnie działań celem usunięcia wszelkich nieprawidłowości.
Nie wiadomo jeszcze czy druga z koleji dróg będzie wykonana. Może się okazać podczas jej sprawdzania , że również posiada jakieś nieprawidłowości uniemożliwiające wykonanie na niej prac.
Miejmy nadzieję, że takich przypadków będzie jak najmniej.
Chociaż są one niewykluczone.
Przypomnijmy tylko, że w roku ubiegłym również był problem z drogą na Piasku gdzie okazało się, że część drogi leży na terenie prywatnym . Dzięki dobrej woli sąsiadów tej drogi problem został w miarę szybko usunięty i nic nie stanęło na przeszkodzie realizacji tego zadania.Marian Tomczyk
 

 

Wczoraj tj. 13 czerwca na prośbę sąsiadujących z progiem mieszkańców zostało zmienione jego usytuowanie.
Obecnie znajduje się przed wejściem do budynku szkoły.
Przypomnijmy, że próg został założony dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów szkoły .
Miejmy nadzieję, że obecne jego położenie będąc dalej "ogranicznikiem" prędkości dla kierowców będzie zarazem mniej uciążliwy dla sąsiadujących z nim posesji.
Ustawienie znaku informacyjnego w obecnym miejscu budzi trochę kontrowersji, ale czy był w tym zakresie duży wybór?
 

 
Dzień Dziecka w Cyganach

1 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach obchodziliśmy Dzień Dziecka. Atrakcyjny program na ten dzień przygotowały dla uczniów nauczycielki: Elżbieta Krząstek-Janeczko oraz Małgorzata Stec. Spotkanie rozpoczęło się promocją akcji „ Bezpieczny przejazd”. Gościliśmy pracowników Sekcji Eksploatacji Stalowa Wola - Rozwadów, przy współudziale Straży Ochrony Kolei z posterunku w Stalowej Woli - Rozwadów. Pracownicy kolei mówili o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, jak również zapoznali uczniów z tematyką kolejową oraz skutkami niewłaściwego poruszania się w obrębie torów kolejowych. Spotkanie oraz prezentacja multimedialna miała na celu zbudowanie wśród najmłodszych niezbędnej świadomości dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem - tłumaczy Paweł Ordon, zawiadowca do spraw drogowych w Sekcji Eksploatacji Stalowa Wola - Rozwadów. Wszyscy uczniowie otrzymali książki edukacyjne „Bezpieczny przejazd”. Dziękując za spotkanie uczniowie przyznali, że dzięki pogadance sami będą ostrożniejsi w pobliżu torowisk, a cenne wiadomości przekażą także swoim rodzicom. Następnym punktem programu była „loteria fantowa - każdy los wygrywa”, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Po zakończeniu jej klasy ZWP i 0 pojechały do Nowej Dęby bawić się na placu zabaw oraz wzięły udział w koncercie edukacyjnym w SOK. Pozostałe klasy wzięły udział w rozgrywkach sportowych. Uczniowie zmagali się w dziewięciu konkurencjach sportowych. Najlepsza okazała się klasa IV i zajęła I miejsce. Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zmęczeni i zadowoleni uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami rozpoczęli wspólne grillowanie, aby nabrać sił do następnych emocji, których dostarczyło losowanie nagród głównych w loterii fantowej {wzięli w niej udział wszyscy uczniowie, którzy kupili los}. Nagrody zostały ufundowane przez przedstawicieli władz lokalnych: Panią Danutę Serafin (bon na 150 zł.), Pana Mariana Tomczyka (tablet), Pana Marcina Zawadę (aparat fotograficzny) oraz ks. Krzysztofa Kułagę (mini wieża) Sponsorom bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. .Szczęśliwi, trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń , przeżyć i emocji wszyscy bezpiecznie udali się do domów.
ms ekj.

Galeria zdjęć na stronie
http://zscygany.edupage.org/album/?#gallery/211

Żródło: SP Cygany
 

 
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie w Dynowie22 maja 2016 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych w Dynowie, organizowany przez WDK Rzeszów. Jego celem jest ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie reprezentowało aż trzy grupy w trzech kategoriach. Były to: dziecięcy zespół śpiewaczy „Rutka”, młodzieżowy zespół śpiewaczy „Koniczynka” oraz zespół śpiewaczy „Cyganianki.” Wszystkie grupy działają w CKL w Cyganach. Maraton przesłuchań trwał kilka godzin, gdyż do konkursu zgłosiło się 38 zespołów z całego Podkarpacia. Dwie nasze grupy zostały docenione przez jury: zespół „Koniczynka” oraz „Cyganianki” otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy! Jury oceniało zachowanie na scenie, ubiór oraz repertuar, który musiał być wykonany gwarą i zgodnie z regulaminem. Szczególnie cieszy wyróżnienie dla zespołu „Koniczynka” w tak ważnym konkursie, podczas którego konkurują najlepsze zespoły, wielokrotnie nagradzane i typowane do Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą. Dziewczęta z zespołu „Koniczynka” poświęcają dużo czasu i wkładają wiele serca, by nauczyć się starych pieśni lasowiackich, które są bardzo trudne i nie zawsze zrozumiałe dla młodzieży. Młodzi wykonawcy przygotowują się już do następnego występu - do Ogólnopolskiego Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim.
 

 
„Cyganianki” wyróżnione w Dębicy14 maja 2016 r. zespół „Cyganianki” uczestniczył w XVII Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w Dębicy. W przeglądzie wzięło udział 32 grupy z różnych stron Polski. „Cyganianki” uzyskały w tym prestiżowym konkursie wyróżnienie w kategorii zespołów śpiewaczych. Gratulujemy!

W tym samym dniu członkinie zespołu „Cyganianki” , które działają również w Stowarzyszeniu Kulturalnym „Cyganiacy”, reprezentowały Lasowiacką Grupę Działania i gminę Nowa Dęba podczas Majówki z Funduszami Europejskimi, która odbyła sięna Rynku w Rzeszowie. Panie przygotowały stoisko w barwach unijnych, na którym królowały tradycyjne potrawy z naszego regionu oraz rękodzieło. Największym uznaniem gości cieszył się wiejski chleb pieczony w piecu chlebowym, podawany z wiejskim masłem i serem, a także brozioki, kaszok i kapusta z grochem. Uczestnicy Majówki mogli degustować specjały z różnych stron Podkarpacia, gdyż w wydarzeniu prezentowało się kilkanaście lokalnych grup działania.
 

 


Swoją obecnością Mszę Odpustową uświetnili między innymi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chmielowa oraz Zespół Cyganianki.
 

 

SZKÓŁKA PIŁKARSKA - co dalej?
Okazuje się , że w Cyganach zainteresowanie wśród dzieci SZKÓŁKĄ PIŁKARSKĄ z treningu na trening maleje w ten sposób, że na ostatnim zjawiłą się tylko jedna osoba.Czyżby nasze dzieci były na tyle wysportowane i na tyle posiadają umiejętności gry w piłkę , że nic już nie mogą się więcej nauczyć ?
Czy ta forma treningu stawiająca w pierwszej kolejności na oswojenie się z piłką i na technikę jest niepotrzebna? Czy jeśli już potrafi "kopać" piłkę to znaczy , że posiada już wszystkie umiejętnoścI?
Czy jest zbyteczne szkolenie dzieci pod okiem wykwalifikowanego instuktora posiadającego dodatkowo przygotowanie pedagogiczne w tym kierunku?
Szkoda, że forma przygotowania, która za parę lat mogła przynieść widoczne efekty zostaje przez nas odrzucona jako niepotrzebna.
W przeciwieństwie do nas innego zdania są mieszkańcy Jadachów czy Chmielowa gdzie na zajęcia przychodzi co najmniej 20 dzieci.
To czy ta Szkółka w Cyganach będzie działać czy nie zadecyduje piątek i liczba dzieci jaka przyjdzie na trening w tym dniu.
I nie możemy sobie tłumaczyć, że zależy to tylko od samych dzieci bo zależy to w dużej mierze od rodziców.
Jeśli Szkółka zostanie w Cyganach zamknięta to skorzystają na tym jedynie te miejscowości w których będzie ona działać gdyż środki finansowe przeznaczone na Cygany zostaną rozdysponowane pomiędzy te miejscowości.
Starania o utworzenie tej Szkółki trwały prawie dwa lata a zamknięcie jej może trwać jeden dzień i na pewno w przyszłości nie będzie łatwo o jej ponowne otwarcie . Więc postarajmy się o to aby to co zostało zainicjowane trwało bo przyniesie to zarówno dzieciom jak i nam (ich rodzicom) wymierne korzyści.
To od nas zależy czy będziemy iść i rozwijać się na równi z innymi miejscowościami czy też pozostaniemy w tyle za nimi a później będziemy jedynie narzekać.
Szkoda , że w piątek niektóre dzieci, które mogły by przyjść na trening jadą na wycieczkę ale przecież nie jadą wszystkie.
 

 

W upalne popołudnie 1 czerwca 2016 r. przy CKL w Cyganach został zorganizowany piknik dla dzieci z okazji ich święta. Dla licznie przybyłych uczestników niespodzianką były konkursy, które przygotowała Jednostka Strzelecka 2043 z Nowej Dęby. Każde dziecko mogło sprawdzić swoje umiejętności trafienia rzutkami do tarczy, strzelania z pistoletu ASG oraz z broni długiej. Zwycięzców i wszystkie dzieci obdzielono słodyczami. Uwieńczeniem pikniku było wspólne pieczenie kiełbasek. Dziękujemy grupie strzeleckiej z Nowej Dęby oraz radnemu p. Marianowi Tomczykowi za pomoc w organizacji pikniku, a strażakom z OSP Cygany za udostępnienie rusztu. Zwycięzcom konkursów gratulujemy, a wszystkich uczestników zapraszamy na następny piknik w czasie wakacji
Źródło : SOK