Wpisy użytkownika Cygany z dnia 5 kwietnia 2019

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Gminny konkurs „Oryginalna palma wielkanocna”

Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w gminnym konkursie „ORYGINALNA PALMA WIELKANOCNA”.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej.
Konkurs stwarza okazję do indywidualnej i zbiorowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

Palmy trzeba dostarczyć do CKL do 10 kwietnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w CKL w Cyganach

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w kościele parafialnym w Cyganach w Niedzielę Palmową.
palmy.jpg
 

cygany
 
WYBORY SOŁTYSÓW w M i G NOWA DĘBA

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 28 marca 2019 r.
Na podstawie § 21 Statutów Sołectw: Alffedówka, Chmielów, Cygany, Jadachy, Rozalin, Tamowska
Wola i § 22 Statutów Osiedli: Broniewskiego, Buda Stalowska, Dęba, Poręby Dębskie, stanowiących
odpowiednio załączniki od 1 do 10 do Uchwały Nr V/52/2015 Rady Miejskiej wNowej Dębie z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie zmian statutów sołectw i osiedli (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r.
poz.1128) zmienionych Uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian statutów sołectw i osiedli (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz.1750), podaję
do publicznej wiadomości informację:
1) o zarządzonych wyborach Soltysów i Przewodniczących Zarządów Osied]i w dniu
28 kwietnia 2019 r. w solectwach: Alfredówka, Chmielów, Cygany, Jadachy, Rozalin,
Tarnowska Wo]a i w osied]ach: Broniewskiego, Buda Sta]owska, Dęba, Poręby Dębskie,
2) dni, w których upbrwają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych
w Statutach Solectw i Osiedli. które okreśLa kaLendarz wyborczy stanowiący zalącznik
do zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 22 marca 2019r. w
sprawie wyznaczenia daty wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli na terenie
miasta i gminy Nowa Dęba

KALENDARZ WYBORCZY

do 29 marca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości w fomie obwieszczenia infomacji
o teminie zarządzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w mieście i gminie
Nowa Dęba

do 2 kwietnia Powołanie przez Bumistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Gminnej Komisji
2019 r. Wyborczej
Podanie do publicznej wiadomości infomacji o składzie Gminnej Komisji
Wyborczej

do 3 kwietnia Podanie do publicznej wiadomości informacj i o wzorach formularzy
2019 r. używanych podczas wyborów

do 16 kwietnia Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysów
2019 r. i przewodniczących zarządów osiedli w celu zarejestrowania

do 17 kwietnia Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Gminnej Komisji
2019 r. Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli

do 18 kwietnia2019r. Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

do 19 kwietnia Powołanie przez Bumistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Obwodowych
2019 r. Komisj i Wyborczych
Podanie do publicznej wiadomości informacji o składach osobowych
i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

do 19 kwietnia2019r. Sporządzenie spisów wyborców
Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o udostępnieniu spisów
wyborców do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

do 26 kwietnia2019r. Przekazanie obwodowym komisjom wyborczym materiałów wyborczych

do 27 kwietnia2019r. Przygotowanie lokali wyborczych

28 kwietnia 2019 r.godz.800-1800 Glosowanie -wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
sołtys.jpg