Wpisy użytkownika Cygany z dnia 29 grudnia 2017

Liczba wpisów: 2

cygany
 
INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA

Oznakowanie drogi relacji Chmielów - Cygany - Stale.

Odpowiedź Starostwa dotyczące oznakowania drogi powiatowej relacji Chmielów - Cygany - Stale liniami krawędziowymi napawa optymizmem. Niestety najprawdopodobniej w odpowiedź wkradł się błąd bo trudno byłoby przypuszczać aby jedynie ten odcinek był brany pod uwagę przez Zarząd Powiatu. W odpowiedzi widnieje jedynie odcinek drogi powiatowej Chmielów - Cygany gdy tymczasem chodzi o cały odcinek tej drogi relacji Chmielów - Cygany - Stale.

Poniżej pismo skierowane do Zarządu wraz z odpowiedzią.

Marian Tomczyk
DSC-6926.jpg,maxwidth,1280,maxheight,701.jpg


pismo int.jpg


OdpowiedPowiat.jpg
 

cygany
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Cyganach,Gmina Nowa Dęba
22-12-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości  gruntowych  rolnych niezabudowanych położonych na terenie Sołectwa Cygany - Gmina Nowa DębaPrzedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 10 lat nieruchomości  gruntowych  rolnych niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolnicze położonych w obrębie Cygany - Gmina Nowa Dęba:

1) część działki nr ewid. 246 o pow. 3,00 ha

Cena wywoławcza  rocznego czynszu  dzierżawy 300 zł brutto

Wadium wynosi 60 zł

2) część działki nr ewid. 248 o pow.4,20 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy 420 zł brutto

Wadium wynosi 80 zł

Przeznaczone do dzierżawy nieruchomości  nie są obciążone.

Przetarg odbędzie się 9 lutego 2018 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1) 9ºº  na część działki  nr ewid. 246 o powierzchni 3,00 ha

2) 9³°  na część działki  nr ewid. 248 o powierzchni 4,20 ha

W przetargu mogą brać  udział  osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych  oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników  (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku  małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej wymagana jest  obecność obojga małżonków  lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie  współmałżonka do udziału  w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia  tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego  wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem działki przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba prowadzony  w Banku PEKAO S.A. nr 88 1240  2744 1111 0010 7170 2040 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 lutego  2018 r.  wadium znajdowało się   na rachunku bankowym Gminy Nowa Dęba  pod rygorem uznania, że  warunek  wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania  rachunku bankowego Gminy Nowa Dęba.  Dowód wpłaty wadium  przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu  dzierżawy. Wadium ulega  przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika przetargu , który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadia pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone  nie później niż  przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Umowa dzierżawy  z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu  zostanie zawarta od 2 kwietnia 2018 r.  Czynsz dzierżawny będzie  waloryzowany bez konieczności zmiany umowy po każdych 12 miesiącach obowiązywania umowy o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych za okres poprzednich 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku ujemnego wskaźnika  ogłoszonego przez  Główny Urząd  Statystyczny stawka  czynszu  nie  ulega  zmianie.

Dzierżawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany będzie do wykonania rekultywacji dzierżawionych działek w terminie do 30 czerwca 2018 r. pod rygorem rozwiązania umowy dzierżawy. W przypadku  rozwiązania umowy dzierżawy z powodu niewykonania  przez Dzierżawcę  rekultywacji  dzierżawionych działek w terminie do 30 czerwca 2018 r.  Dzierżawcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu nakładów poniesionych  na przedmiot dzierżawy.  

W przypadku niewykonania przez Dzierżawcę rekultywacji lub  niewykonania  jej w sposób należyty Wydzierżawiający wezwie  Dzierżawcę do wykonania  rekultywacji w sposób prawidłowy  wyznaczając mu termin nie krótszy niż 30 dni. Po upływie wymaganego terminu Wydzierżawiający jest upoważniony do wykonania rekultywacji  działek  na koszt Dzierżawcy.

Rekultywacja ma  obejmować: ścinkę wierzby energetycznej, orkę głęboką, karczowanie, wywóź  korzeni i talerzowanie oraz inne niezbędne zabiegi w celu przywrócenia dzierżawionych działek do użytku rolnego. Dopuszcza się zastosowanie innej metody rekultywacji dzierżawionych działek, jeżeli jej efekt  będzie nie gorszy niż  wykonany w sposób opisany powyżej, który zapobiegnie możliwości odrostu  pędów wierzby energetycznej i przywróci działki do użytku rolnego. Pozyskana wierzba energetyczna stanowi własność  Dzierżawcy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku rolnego oraz innych wszelkich należności związanych z wydzierżawianą nieruchomością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzega się prawo  odwołania  przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie  Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba , ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109, tel. 15 846 26 71 wew. 109 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu  dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem  www.pl/biznes/przetargi/nieruchomości i w Biuletynie Informacji Publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                                               mgr Wiesław Ordon

Źródło www.nowadeba.pl/(…)art,przetarg-na-dzierzawe-nieruc…

PS. Należy wyjaśnić, że chodzi tu o działki na których obecnie rośnie wierzba energetyczna.
Jest to już drugi przetarg na dzierżawę tych gruntów. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku.