Wpisy użytkownika Cygany z dnia 29 grudnia 2015

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 209/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), §8 ust. 6 Uchwały
Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2016.
2. Przyznaje się dotacje na realizację zadań publicznych, wymienionych w ust. 1, następującym klubom:
1) Miejskiemu Klubowi Sportowemu STAL Nowa Dęba - 256 000 zł;
2) Klubowi Piłki Siatkowej Nowa Dęba - 62 000 zł;
3) Klubowi Sportowemu GARDA Nowa Dęba – 11 000 zł;
4) LKS Tarnowska Wola - 28 000 zł;
5) KS Cygany – 14 000 zł;
6) LZS Cygany - 14 000 zł;
7) LZS „Płomień” Chmielów – 28 000 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Wiesław Ordon
Źródło strona MiG Nowa Dęba
www.nowadeba.pl/…/art,3709,rozstrzygniecie-konkursu-