Wpisy użytkownika Cygany z dnia 27 maja 2014

Liczba wpisów: 1

cygany
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a  n a XXLIV sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 28 maja 2014 r. (środa) o godz. 14 00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (Ip. sala 104)
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.

5. Zapytania i wnioski mieszkańców.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Chmielów, gmina Nowa Dęba,

2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok,

3) zmian w Uchwale Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wzoru

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

przez właścicieli nieruchomości,

4) utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Nowej Dębie,

5) nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowej Dębie,

6) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

7) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,

8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,

9) rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin