Wpisy użytkownika Cygany z dnia 21 lutego 2014

Liczba wpisów: 1

cygany
 
                                     PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                 z  a  p  r  a  s  z  a    n a
XL sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 26 lutego 2014r. o godz. 14 00 w sali narad
            Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip. sala 104).
 Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5.   Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony
      przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku.
6.   Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa  
     i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku.
7.   Zapytania i wnioski mieszkańców.  
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”,
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (przy ul. Krasickiego),
3) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Jadachy,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej na terenie sołectwa Chmielów,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Nowej Dębie),
6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Chmielowie),
7) nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie,
8) zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Cyganach,
9) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”,
10) przystąpienia do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
11) zgłoszenia sołectwa Tarnowska Wola do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016,
12) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
10. Przyjęcie sprawozdań za 2013 rok oraz rocznych planów pracy komisji stałych RM.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. . Wolne wnioski i informacje.
13.  Zamknięcie obrad.
     
                                      ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                                Wojciech Serafin

Projekty uchwał dostępne są w BIP/Prawo lokalne/uchwały RM VI kadencji/Projekty uchwał