Wpisy użytkownika Cygany z dnia 28 listopada 2014

Liczba wpisów: 2

cygany
 
POSTANOWIENIE    Nr  229/2014
KOMISARZA WYBORCZEGO  w  TARNOBRZEGU
z dnia  25 listopada 2014 roku

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i burmistrza wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.


Na podstawie art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”, postanawiam, co następuje:
§  1
1.      Zwołać sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie i Burmistrza Miasta i  Gminy Nowa Dęba wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r..
2.      Sesja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 1600 w sali  nr 112 Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2.
3.      Ustalić porządek sesji, jak w załączniku do niniejszego postanowienia.
§  2
1.      Postanowienie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu do stosowania radnym Rady Miejskiej w Nowej Dębie i Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
2.      Postanowienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z zakładzie pracy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
§  3
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do postanowienia Nr 229/2014
Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
z dnia 25 listopada 2014 r.


Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
2.      Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
3.      Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie
4.      Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba wybranego w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
5.      Zamknięcie obrad sesji
 

cygany
 

W niedzielny wieczór 23 listopada 2014 r. seniorzy z wielu miejscowości spotkali się w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, by uczcić swoje święto, które każdego roku późną jesienią odbywa się pod nazwą DZIEŃ SENIORA. W tym roku na to wydarzenie przybyli również młodsi uczestnicy. Wspomnieniom młodych lat nie było końca. Była to okazja do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i biesiadnych. Wiele radości zebranym sprawiły wspólne tańce, do których już tradycyjnie przygrywała kapela „Lasowiacy”, która na to wydarzenie przygotowała specjalny repertuar składający się z tang, walców oraz muzyki ludowej i biesiadnej. Imprezę trzeba zaliczyć do niezwykle udanych, gdyż wszyscy zebrani wspólnie już umówili się na następne takie spotkanie w niedługim czasie. Wydarzenie to ma na celu integrację osób z wielu miejscowości, jak również zachęcenie młodszych do spędzania czasu wspólnie z seniorami.