Wpisy użytkownika Cygany z dnia 30 czerwca 2013

Liczba wpisów: 3

cygany
 

   RUR to Program Edukacyjny skierowany do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego finansowany przez WOŚP, który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP.
Realizowany jest dzięki grupie 150 woluntariuszy Pokojowego Patrolu                                  z uprawnieniami AHA, którzy ukończyli specjalistyczne kursy instruktorskie i prowadzą szkolenia nauczycieli na terenie całej Polski. W takim szkoleniu wzięły udział nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Cyganach p. Małgorzata Stec i p. Renata Rybka. Uczestnicząc w tym szkoleniu pozyskały dla szkoły fantomy typu Mini Anna – 4 sztuki, Little Anna – 1 sztuka wartości 674,20 zł. oraz materiały dydaktyczne i certyfikat uprawniający je do prowadzenia zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy (od prawidłowego telefonicznego wezwania pomocy po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej) w klasach I-III, we wszystkich szkołach.

Sentencja: „Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy ocaliłoby to milion ludzi rocznie” była myślą przewodnią zajęć praktycznych przeprowadzonych przez p. Małgorzatę Stec w klasie I w której jest wychowawczynią                       z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od woluntariuszy.

Po przeprowadzeniu zajęć p. Małgorzata Stec w ramach kontynuacji współpracy                   z WOŚP uzyska dla szkoły kolejne materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu programu RUR.

Aktywność jej podopiecznych podczas zajęć praktycznych uwidoczniona została na fotografiach.


Małgorzata Stec. SP Cygany.
 

cygany
 
  • awatar gość: zapraszam do mnie na bloga + jeżeli się spodoba zostaw coś po sobie, będe wdzięczna + super blog : *
Pokaż wszystkie (1) ›
 

cygany
 
Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

           W sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniu 26 czerwca 2013r. Rada Miejska obradowała na XXXIII sesji.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Wojciecha Serafina skarbnik Alicja Furgał przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2012 rok. Przedstawiona została także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2012.Następnie burmistrz Wiesław Ordon złożył Radzie sprawozdanie z prac między sesjami.
W części dotyczącej zapytań i wniosków mieszkańców głos zabrały trzy osoby. Na pytania odpowiadał burmistrz oraz prezes PGKiM-u.

Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:

- zmianę budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,

- udzielenie w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka”,
- zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Rozalin na lata 2008-2015,
- zmianę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
- zmianę Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
- wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
- zatwierdzenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Dęba na lata 2013 – 2032”,
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
- nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Chmielów.

UMiG