Wpisy użytkownika Cygany z dnia 21 czerwca 2013

Liczba wpisów: 2

cygany
 


 


                             PRZEWODNICZĄCY
                      RADY MIEJSKIEJ
                  z  a  p  r  a  s  z  a    n a


XXXIII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 26 czerwca 2013r. o godz. 14 00

w Sali narad  Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip. sala 104).
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2012 rok;
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
2) sprawozdanie finansowe,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
6) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2012.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
6.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7.  Zapytania i wnioski mieszkańców.  
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
3) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
4) udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka”,
5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozalin na lata 2008-2015,
6) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
7) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
9) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Dęba na lata 2013 – 2032”,
10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnym i ustalenia ich przebiegu,
11)  nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Chmielów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
 
                                  ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI


                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                Wojciech SerafinProjekty uchwał dostępne są w BIP/Prawo lokalne/uchwały RM VI kadencji/Projekty uchwał
 

cygany
 
 Otwarto oferty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu Gminy Nowa Dęba.

W dniu 19 czerwca 2013r. o godzinie 11: 05 Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu Gminy Nowa Dęba.

W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, które zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę: 712 800,00 zł brutto.

Termin obowiązywania umowy będzie wynosił od 1 lipca 2013r. do końca bieżącego roku.

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentów przetargowych pod kątem wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
UMiG