Wpisy użytkownika Cygany z dnia 3 kwietnia 2013

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Cygany: XXX sesja Rady Miejskiej już za nami          XXX sesja Rady Miejskiej była wyjątkowa pod względem ważności spraw będących jej przedmiotem. Najwięcej emocji dostarczył temat "śmieci". Po wypowiedziach mieszkańców, burmistrza oraz burzliwej dyskusji Rada Miejska zatwierdziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, a także określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wybrano także metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Z przyjętymi stawkami opłat mogą się państwo zapoznać w dziale „Środowisko”. Określono również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsce składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, a także częstotliwość, termin i tryb uiszczania opłaty.

Rada przyjęła też roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, który jest potwierdzeniem działań, jakie gmina realizuje od wielu już lat.

Radni dokonali zmian w budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej wprowadzając nowe zadania inwestycyjne: budowę boiska wielofunkcyjnego w Jadachach, zakup samochodu p.poż. dla OSP Alfredówka oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK w Chmielowie.

Zatwierdzono plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba.
            Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad używania herbu Gminy Nowa Dęba, która doprecyzowuje obowiązujące dotychczas zasady używania herbu określone w listopadzie 2005 r. Zapisy podjętej uchwały dają możliwość używania herbu gminy w formie druku jednobarwnego, a także używanie samego godła herbu gminy - stylizowanego drzewa dębu. Prawo używania herbu Gminy przysługuje organom gminy, jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne w imieniu gminy. Herb może być używany przez inne podmioty, po uzyskaniu uprzedniej zgody burmistrza, jak stanowiły dotychczasowe zasady z 2005 r.         Nadana została nazwa kolejnej drodze w TSSE w Chmielowie. Nazwę "Chemiczna" otrzymała droga wewnętrzna stanowiąca dojazd do podmiotów prowadzących działalność w strefie, na odcinku przebiegającym na terenie naszej gminy. Taką samą nazwę posiada droga stanowiąca ciąg komunikacyjny na terenie gminy Tarnobrzeg.

Radni głosowali też nad propozycją nadania nazwy rondu w ciągu drogi krajowej nr 9, zgodnie z projektem Klubu Radnych Ratusz. Rada Miejska wynikiem głosowania : 3 za, 8 przeciw, przy 2 wstrzymujących się, nie podjęła uchwały o nadaniu nazwy rondu „Ofiar Wołynia”.


Tematem sesji były również: sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok, potrzeby na rok bieżący, raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowa Dęba, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok, raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.

Tabela przyjętych kwot za śmieci znajduje się na stronie:

www.nowadeba.pl/(…)oplaty-za-smieci…

Faktyczna stawka jaką zapłacą mieszkańcy będzie uzależniona od przetargu i najniższej ceny jaka zostanie zaoferowana przez przedsiębiorstwa w nim startujące