Wpisy użytkownika Cygany z dnia 12 kwietnia 2013

Liczba wpisów: 3

cygany
 

W związku z organizacją przez Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Piaski/Leśniczówka koło Krynicy Morskiej w terminach od 29 czerwca 2013 do 21 sierpnia 2013r. ogłaszam nabór na następujące stanowiska:WYCHOWAWCA
SZEF KUCHNI
POMOC KUCHENNA
POMOC MEDYCZNA


List motywacyjny, c.v. oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje (uregulowane przepisami prawa) należy składać  do dnia 15 maja 2013 r. w siedzibie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, przy ul. Rzeszowskiej 6, Nowa Dęba 39-460 lub wysłać e-mailem: sosir-administracja@nowadeba.pl.


UWAGA: W przypadku zatrudnienia na każdym z ww. stanowisk wymagana jest aktualna książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Adam Szurgociński, Dyrektor SOSiR
 

cygany
 

15 kwietnia 2013     godz. 16 30  Budżetowa wraz z Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska

16 kwietnia 2013     godz. 15 30
 Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
 

cygany
 PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEJ  DĘBIE

                            Z A P R A S Z A  NA
XXXI sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 17 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 14 00
                     w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
2) udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2012 rok,
4) uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Dęba na lata 2013 - 2015,
5) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
6) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Sołectwa Jadachy,
8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
9) zmiany składu osobowego komisji statutowo-organizacyjnej, spraw społecznych i etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
6. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 rok w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.
 
 

                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                          Wojciech Serafin