Wpisy użytkownika Cygany z dnia 25 marca 2013

Liczba wpisów: 5

cygany
 
przewodniczący rady miejskiej
z  a  p  r  a  s  z  a    n a
XXX sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 27 marca 2013r.  o godz.  16.00          
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (sala narad Ip.)

Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie za 2012 rok oraz potrzeby na rok bieżący.
5. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowa Dęba za 2012 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
8. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
3) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
4) zmiany  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
(projekt radnych RM),
5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości,
8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 roku,
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
11) nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Chmielów,
12) nadania nazwy rondu ( projekt Klubu Radnych Ratusz),
13) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów pro-wadzonych przez Gminę Nowa Dęba,
14) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba,
15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Klub Rolnika - Jadachy),
16) ustalenia zasad używania herbu Gminy Nowa Dęba.
10. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.
               
                                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                                                                Wojciech Serafin
 

cygany
 
Podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie na PALMĘ WIELKANOCNĄ odbyło się w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach przez panią Halinę Ordon -kierowniczkę CKL
 

cygany
 
Po podsumowaniu palmy zostały przeniesione do Kościoła.
 

cygany
 
  Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje w dniach 9 i 11 kwietnia 2013 r. o godz. 900 w Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie kurs chemizacyjny skierowany do rolników posiadających opryskiwacze ciągnikowe i stosujących środki ochrony roślin w uprawach rolnych. Ukończenie kursu jest obowiązkiem rolników ubiegających się o dopłaty obszarowe i inne działania PROW. Zaświadczenie ukończenia kursu jest ważne przez okres 5 lat. Koszt kursu wynosi 86zł od osoby.ILOŚĆ UCZESTNIKÓW NA KURSIE JEST OGRANICZONAZgłoszenia prosimy kierować do 29 marca do Zespołu Doradców w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, tel. 15 823 02 42, 723 977 489 lub do sołtysów sołectw.