Wpisy użytkownika Cygany z dnia 21 grudnia 2013

Liczba wpisów: 2

cygany
 
        PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                         z  a  p  r  a  s  z  a    n a


XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 30 grudnia 2013r.
o godz. 13 00 w Sali narad  Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3 ( I piętro, sala 104).


  Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
2) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia umowy wsparcia,
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba,

5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
7) określenia warunków odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
 

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI


                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                Wojciech Serafin
 

Projekty uchwał dostępne są w BIP/Prawo lokalne/uchwały RM VI kadencji/Projekty uchwał
 

cygany
 
Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach zaprasza na uroczystą wigilię 22 grudnia 2013 r. o godzinie 15.00. W programie artystycznym zaprezentują się dzieci z Zespołu Szkół w Cyganach, zespoły artystyczne z CKL oraz schola działająca w kościele parafialnym w Cyganach. Po błogosławieństwie i przełamaniu się opłatkiem, wszyscy zasiądą do wigilijnego stołu na którym nie zabraknie pierogów, barszczu, kapusty z grochem, z kaszą i innych wigilijnych potraw.

o5ye66qWYIZp,p1000588[1].jpg