Wpisy użytkownika Cygany z dnia 29 października 2013

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Czy dinozaury nie wyginęły ?  
Takie pytanie ciśnie się na usta patrząc na zastrzelonego w okolicach Cygan dzika.
Dzik został ustrzelony przez myśliwego z Cygan
p. Lesława Kosiora , członka Koła Łowieckiego "RYŚ" w Nowej Dębie.
Dzik to pięciolatek , ważący prawie 200 kilo.
Jest to największy dzik zastrzelony w naszych okolicach od kilkunastu lat.
Gratulujemy p. Leszkowi.

Na zdjęciu myśliwy z ustrzeloną zwierzyną.
 

cygany
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a n a

XXXVI sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dn. 30 października 2013r.
o godz. 14 00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3 ( Ip. sala 104).


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
2) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup
aparatury i sprzętu medycznego,
4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
6) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2013,
7) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
8) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiegop Obszaru Funkcjonalnego.
7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych RM za 2012 rok.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2012 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin