Wpisy użytkownika Cygany z dnia 25 lipca 2012

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Nazwa zadania: Odprowadzenie wód powierzchniowych rowami otwartymi z tzw. Zajęczego Ługu w Sołectwie Cygany, Gmina Nowa Dęba - melioracje szczegółowe
Numer ogłoszenia: 258570 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Dęba , ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8462671, faks 015 8465137.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.pl
•Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odprowadzenie wód powierzchniowych rowami otwartymi z tzw. Zajęczego Ługu w Sołectwie Cygany, Gmina Nowa Dęba - melioracje szczegółowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odprowadzenie wód powierzchniowych rowami otwartymi z tzw. Zajęczego Ługu w Sołectwie Cygany, Gmina Nowa Dęba - melioracje szczegółowe 1. Zakres robót: a) wykonanie Rowu Nr 1 w km 0+224 - 0+ 503 o parametrach szerokość dna 0,50 m, nachyle-nie skarp 1:1,5, średnia głębokość 0,74 m, projektowany spadek podłużny =0,0004 promila wraz z budowlami komunikacyjnymi: - w km 0+ 224 przepust z piętrzeniem o średnicy 0,60 m i L=6,00 m Typ Pp1/60,Hp=0,60 m, - w km 0+484 przepust o średnicy 0,60 m i L=6,00 m Typ P2/60, - w km 0+503 przepust z piętrzeniem o średnicy 0,60 m i L=6,00 Typ Ppl/60, Hp=0,60 m. b) dostosowanie rowu - odpływowego dla Rowu Nr 1 z zadania oraz odmulenie Rowu Nr 1 w km 0+000-0+224: c) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 2. Wszelkie materiały niezbędne do Wykonania zadania Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 3. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji. 4. Wymagany okres rękojmi i gwarancji: na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 5. Przedmiary robót stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 6. Projekt techniczny stanowi załącznik nr 5.1-5.3 do SIWZ. 7. Uwaga : Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów niż przyjęte w projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnych systemów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•a) Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy - prawo zamówień publicznych. b) Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikające z Dokumentacji Projektowej, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 30 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. c) Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót nieprzewidzianych, odrębnie zleconych, niewynikających z Dokumentacji Projektowej, ustalone będzie kosztorysami dodatkowymi, sporządzonymi w oparciu o Przedmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru, przy przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w kosztorysach ofertowych zastosowane będą ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyższe niż średnie publikowane przez SEKOCENBUD.

Więcej na stronie
MiG Nowa Dęba pod adresem:
www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/art803.html