Wpisy użytkownika Cygany z dnia 25 maja 2012

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  gruntowych niezabudowanych  położonych  w miejscowości Cygany-Gmina Nowa Dęba  przeznaczonych pod  budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego  działka nr  ewid.1384/38 o pow. 0,1369 ha, cena wywoławcza  24 100,00 + obowiązujący podatek VAT

działka  nr ewid.1384/40 o pow. 0,1365 ha,cena wywoławcza 20 600,00 zł + obowiązujący podatek VAT

działka nr ewid.1384/55 o pow. 0,1588 ha, cena wywoławcza 27 600,00 zł+ obowiązujący podatek VAT

Działki są własnością Gminy Nowa Dęba i posiadają urządzoną księgę wieczystą  KW  TB1T/00060890/4 w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  Przeznaczone do sprzedaży działki nie są obciążona .Realizacja zabudowy  działek zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/255/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Cygany.

Przetarg   odbędzie   się   22 czerwca 2012 roku   o godz. 10,30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104.

W   przetargu   mogą   brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne.  W przypadku osób fizycznych oferenci mogą  działać  osobiście lub przez pełnomocników ( wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw wymagana jest obecność obojga  małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka  do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są  okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.W przypadku osób prawnych  wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego  wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce kwocie 4 000,00 zł  (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) od jednej działki na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,  ul.  Rzeszowska 3  nr  82 9434 1083 2003 1300 0101 0007 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu-Oddział w Nowej Dębie w terminie do 18 czerwca 2012 roku lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 18 czerwca 2012 roku do godz. 14.00.

Za datę wpłacenia  wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie ,jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe   informacje   dotyczące   przetargu   można  uzyskać  w  Urzędzie  Miasta i   Gminy  Nowa  Dęba ,  ul.  Rzeszowska  3,  pok.  Nr  109, tel.  (015)  846 – 26 - 71 wew.109 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu  dostępne  jest  również  na  stronie  internetowej  pod adresem

www.nowadeba.pl/gospodarka/nieruchomośći