Wpisy użytkownika Cygany z dnia 23 maja 2012

Liczba wpisów: 1

cygany
 


                          PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
                          z a p r a s z a  n a

XXI sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 30 maja 2012r. ( środa ) o godz. 14 00

         w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
2) zmian w Uchwale Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 wrze-śnia 2011 r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
3) ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród,
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
6) uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
7) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,
8) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stalowa Wola
w sprawie realizacji zadań własnych Gminy Nowa Dęba w zakresie zagospodarowania odpadów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI


                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                        Wojciech Serafin