Wpisy użytkownika Cygany z dnia 27 marca 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a   n a

XIX sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 28 marca 2012r. o godz. 14 00
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (I p. sala nr 104)
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku na terenie miasta i gminy Nowa Dęba:

a) wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji,

b) wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej.

6. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba za 2011 rok.

7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
  2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
  3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  5) uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba.
9. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok.
10. Sprawozdanie z realizacju Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.


                               ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                                         Wojciech Serafin
 

cygany
 
Remont rowu przydrożnego w ciągu drogi nr 1 00 320 R Cygańska w km 0+503 -1+ 490.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont rowu przydrożnego w ciągu drogi nr 1 00 320 R Cygańska w km 0+503 -1+ 490. 2. Zakres robót: a) rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów i skrzyżowań, które są częściowo wyposażone w uszkodzone, zamulone i niewłaściwie posadowione przewody przepustów, b) rozebranie istniejących przewodów przepustów, c) wykonanie wycinki zakszaczeń i zarośli, które blokuję sprawny spływ wód opadowych, d) wykonaniu pogłębienia i profilowania dna i skarp istniejącego rowu z nadaniem odpowied-nich spadków podłużnych z odprowadzeniem wód jak obecnie do rowu melioracyjnego i rzeki wraz z częściowym umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na wlotach i wylotach przewodów przepustów pod zjazdami oraz na końcowym odcinku rowu o gł. powyżej 1,0 m, e) wbudowanie przewodów przepustów pod zjazdami do posesji prywatnych z rur PEHD SN8 o długości przewodu 8,0 m, średnicy wewnętrznej 40 cm, posadowionych na ławie z po-spółki o grubości 30 cm, f) wbudowanie przewodów przepustów pod skrzyżowaniami z drogami bocznymi z rur żelbe-towych o długości przewodu 10 m, średnicy wewnętrznej 60 cm, posadowionych na ławie z pospółki o grubości 30 cm wraz z wykonaniem murków czołowych żelbetowych, g) wykonanie (odtworzenie) nieutwardzonych nawierzchni zjazdów i nawierzchni skrzyżowań z zastosowaniem kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego o grubości warstwy 30 cm - na skrzyżowaniach i 20 cm na zjazdach do posesji, po uprzednim wykonaniu nasypki i jej zagęszczeniu, h) wykonanie ( odtworzenie) utwardzonych nawierzchni zjazdów z zastosowaniem tożsamego materiału jak zastosowanych obecnie tj. beton cementowy, kostka brukowa betonowa, i) wykonanie regulacji istniejącego pobocza gruntowego ( ścięcie, uzupełnienie) z użyciem materiału kamiennego - mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu.

Więcej na stronie:
www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/art736.html