Wpisy użytkownika Cygany z dnia 3 lutego 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Zamarznięte rowy okazują się przeszkodą nie do przebycia.
  • awatar gość: wydostał się ten dzik?
  • awatar gość: ale ladny :)
  • awatar gość: Biedak.
Pokaż wszystkie (13) ›
 

cygany
 


RADA NADZORCZA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego


Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. wykształcenie wyższe: ekonomiczne, zarządzanie, prawo, techniczne
2. doświadczenie zawodowe, w tym, co najmniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
4. korzystanie z pełni praw publicznych,
5. zdolności organizatorskie i menadżerskie,
6. dodatkowymi atutami będą: praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, uprawnienia zarządcy nieruchomości, uprawnienia budowlane.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
• CV, fotografię oraz list motywacyjny,
• zaświadczenie o niekaralności z KRS (do oferty można dołączyć oświadczenie kandydata
o niekaralności, a zaświadczenie dostarczyć w terminie późniejszym),
• odpis (kserokopię) dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
• zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie‘’, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie dostarczonych dokumentów.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Źródło: UMiG
  • awatar gość: No to będą nowe podwyżki.
Pokaż wszystkie (1) ›