Wpisy użytkownika Cygany z dnia 24 lutego 2012

Liczba wpisów: 1

cygany
 
 PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEJ  DĘBIE

                                         z a p r a s z a  n a
XVIII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 29 lutego 2012 r. ( środa )o godz. 14 00
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2012,
2) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. rolna),
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (przy ul. Konopnickiej),
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (przy ul. Kościuszki),
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (droga Ezal),
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (droga Innowacja),
8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy („Biedronka”),
11) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie,
12) utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie,
13) nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Nowej Dębie.
7. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
8. Przyjęcie rocznych planów pracy komisji stałych RM.
9. Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                            Wojciech Serafin