Wpisy użytkownika Cygany z dnia 30 grudnia 2012

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Podczas Sesji RM w dniu 28.12.2012r, został przyjęty REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA.
Najwięcej kontrowersji wśród Radnych budził punkt 2 podpunkt 1)a) w paragrafie 12, rozdiale 4 zmieniającym częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych z terenów wiejskich na dwa razy w miesiącu (obecnie na terenach wiejskich odpady te były odbierane jeden raz ).
Został złożony wniosek aby utrzymać dotychczasową częstotliwość ich odbioru. Wniosek ten podczas głosowania nie zyskał akceptacji.
Cały regulamin został przyjęty  poprzez głosowanie większością głosów.


Projekt
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników, a także utrzymania ich w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 2. 1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
2) z dnia 21 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zmian.),
3) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. nr 106, poz. 1002 z późń. zmian),
4) z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 180 poz. 1495),
5) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007r. nr 133 poz. 921 z późn. zmian).
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych dalej PSZOK– należy przez to rozumieć miejsce odbioru odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny i innych odpadów problemowych, których nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne jak np. odpady wielkogabarytowe (np. meble, urządzenia sanitarne), sprzęt AGD i RTV - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,
2) pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć worki oraz pojemniki przystosowane do gromadzenia odpadów stałych,
3) miejscu zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce, w którym osoba fizyczna zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności spowodowanych różnymi wyjazdami, leczeniem itp.,
4) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowa Dęba,
5) gospodarstwie zagrodowym – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której znajdują się budynki przystosowane do hodowli i chowu zwierząt gospodarskich

Rozdział 2.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (spełniające wymagania Polskiej Normy), o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników,
2) prowadzenie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach Prawa budowlanego,
4) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego,
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy,
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego,
3) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy,
4) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę zgodnie z dostarczonym harmonogramem,
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać urządzenia na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności utrzymywania ich w czystości oraz okresowego dezynfekowania, zwłaszcza w okresie letnim.
2. W pojemnikach na odpady komunalne nie należy gromadzić: - substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, nie będących odpadami komunalnymi.
3. Do pojemników na szkło nie należy wrzucać: ceramiki (porcelany, talerzy, doniczek), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone) szyb samochodowych.
4. Do pojemników z tworzywami sztucznymi nie należy wrzucać: opakowań po olejach, smarach, farbach, lakierach, środkach ochrony roślin itp.
§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników
położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
§ 7. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej mają obowiązek ustawienia na tych terenach odpowiedniej ilości pojemników na odpady stałe oraz ich systematycznego opróżniania.
§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba),
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu i spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki (spełniające wymagania Polskiej Normy), przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich odbiór przez przedsiębiorcę.
2. Odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę.
3. Liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia.
4. Do gromadzenia odpadów zmieszanych komunalnych dopuszcza się stosowanie worków w kolorze czarnym, o pojemności co najmniej 60 l, odpowiednio oznakowanych.
5. Pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Dęba są:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l,
2) pojemniki o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów,
3) kontenery o pojemności 5000 l, 7000 l, 10000 l,
4) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności nie mniejszej niż 60l,
5) kontenery na odpady budowlano-remontowe,
6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte baterie, itp.
6. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l,
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych - 40 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla domów weselnych – 50 l na każde 10m2 powierzchni sali konsumpcyjnej,
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
9) dla biur, urzędów - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
10) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko,
11) w przypadkach określonych w pkt 4,5,6,7 jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę pojemników na odpady,
12) dla cmentarzy – minimum jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów.
§ 10. Określa się rodzaje worków i pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości :
1) Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem, jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić.
2) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę,
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale nieżelazne i opakowania wielomateriałowe,
c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,
d) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
§ 11. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego przy chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:
1) kosze uliczne(przystankowe) o pojemności od 35 do 70 l,
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi przy chodnikach i w parkach nie może przekraczać 300 m,
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 12. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów, zapewnić nie przepełnianie pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.
2. Określa się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej :
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,– nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w roku,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku,
e) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,– nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu
c) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w roku,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku,
e) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd, imprez sportowych i artystycznych itp. - codziennie lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy,
4) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w następujący sposób:
1) w stosownych workach lub pojemnikach odpady takie jak papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,
3) odpady remontowe i rozbiórkowe – należy dostarczyć do PSZOK wskazanego przez gminę,
4) przeterminowane leki pozbawione ulotek oraz opakowań należy dostarczyć do aptek z terenu gminy posiadających stosowne pojemniki do ich gromadzenia,
5) chemikalia pozbawione ulotek oraz opakowań należy dostarczyć do PSZOK wskazanego przez gminę,
6) zużyte baterie należy dostarczyć do PSZOK lub wrzucać do pojemników ustawionych w sklepach, urzędach, placówkach oświatowych na terenie gminy,
7) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały lub gromadzić te odpady w stosownych workach lub pojemnikach i wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,
8) niezależnie od ustaleń zawartych w punktach 1,2,4,7 mieszkańcy mogą wszystkie wyselekcjonowane odpady przekazać do PSZOK wskazanego przez gminę.
§ 14. 1.Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do gruntu, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
2. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.
3. Częstotliwość opróżniana z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji.- nie rzadziej niż raz w roku.
4. Wykonywanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych, właściciele nieruchomości zapewniają poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, przez okazanie dowodów opłat za te usługi na żądanie osób upoważnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, przechowywanych przez okres jednego roku.

Rozdział 5.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 13. Gospodarka odpadami w gminie Nowa Dęba zgodnie z WPGO opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach regionu północnego.
§ 14. Zgodnie w Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w gospodarce odpadami komunalnymi należy osiągnąć następujące cele:
1) objąć zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku,
2) objąć wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 roku,
3) zmniejszyć ilość odpadów powstających w gospodarstwach domowych ulegających biodegradacji poprzez wykorzystywane ich przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.
4)przygotować do ponownego wykorzystania i recyklingu odpady takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku,
5) osiągnąć poziom odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 60%, w roku 2020 na poziomie 95%,
6) osiągnąć poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 80%, w roku 2020 na poziomie 95%,
7) osiągnąć poziom odzysku odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 55%, w roku 2020 na poziomie 70%.
8) zmniejszyć masę składowanych odpadów do maksymalnie 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku.
2. Dla zrealizowania celów określonych w ust. 1, w Gminie Nowa Dęba prowadzi się edukację ekologiczną.

Rozdział 6.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
§ 15. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) oznakowanie wejścia na posesję, na której znajduje się pies tabliczką ostrzegawczą,
2) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się psa poza jego teren,
3) w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości prowadzenie go na smyczy, a psa należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras, prowadzenia także w kagańcu.
4) niezwłoczne uprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, w szczególności chodnikach, jezdniach, placach i terenach zielonych, skwerach.

Rozdział 7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej musi odbywać się w warunkach nie pogarszających warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia i nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciążliwości oraz musi być ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzone.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obszarach zabudowy budynkami wielolorodzinnymi.
3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.
4. Zaleca się ustawienie uli w odległości co najmniej 5 m od granic nieruchomości, na której się znajdują lub oddzielenie ich stałą przeszkodą (mur, krzewy) o minimalnej wysokości 3 m, tak aby nie stanowiły uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i dróg publicznych.

Rozdział 8.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wielomieszkaniowych, usługowych i użytkowych są zobowiązani do przeprowadzania akcji deratyzacji, z zachowaniem należytych środków ostrożności.
2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
3. Obowiązek deratyzacji spoczywa również na zarządcach sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ciepłowniczej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia populacji gryzoni lub przypuszczenia, że może ona wystąpić.

Rozdział 9.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18. 1. Do sprawowania kontroli z realizacji zadań i obowiązków z zakresu utrzymania i czystości na terenie Gminy Nowa Dęba upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, które poza kontrolami bieżącymi będą również przeprowadzać kontrole akcyjne.
2. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu określają przepisy odrębne.
  • awatar gość: A JAKĄ PODWYŻKĘ SZYKUJE NAM GMINA ZA WYWÓZ TYCH ODPADÓW W 2013 ROKU?
Pokaż wszystkie (1) ›