Wpisy użytkownika Cygany z dnia 28 listopada 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 


                                             Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 )

                                         z a w i a d a m i a m


że na wniosek Gminy Nowa Dęba

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2012 z dnia   26 listopada 2012r. dla inwestycji pn.: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej wraz ze studniami rewizyjnymi na działkach nr ew. 2568, 1033/2, 1033/1, 1033/3, 1032, 1031, 1030, 1029, 911 i 842 w Jadachach i na działkach nr ew. 129/18, 129/15, 129/14, 129/13, 713/2, 712, 711 i 710 w Cyganach gm. Nowa Dęba


Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 Nowa Dęba pokój nr 111 pierwsze piętro w godzinach pracy urzędu .
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym              w decyzji.
                                                                               Z up.Burmistrza

                                                                                mgr inz. Barbara Duda

                                                                                Kierownik Referatu
 

cygany
 
28 listopada o godz. 11.00 na przejeździe kolejowym w Cyganach odbyło się spotkanie dotyczące dokończenia chodnika od już istniejącego do przejazdu kolejowego i wybudowania parkingu na trzy samochody umożliwiającego bezpieczne zaparkowanie przy przystanku kolejowym.
Spotkanie odbyło się przy udziale przedstawicieli naszej miejscowości, Urzędu Gminy i pracowników PKP odpowiedzialnych za nasz region.
Spotkanie zakończyło się aprobatą ze strony PKP dla realizacji w/w zadań i stwierdzeniem zasadności ich wykonania.