Wpisy użytkownika Cygany z dnia 4 października 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2012/2013Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przedłuża termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych do dnia 5 listopada 2012r. ze względu na zmianę wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o tę formę pomocy:


1) w odniesieniu do uczniów klasy I szkoły podstawowej kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania dofinansowania wzrośnie od 1 listopada 2012r. do kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (do 31 października – 504 zł), co wynika ze zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012r. poz. 959),


2) w odniesieniu do uczniów klas II – IV szkoły podstawowej i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania dofinansowania wzrosło od 1 października 2012r. do kwoty 456 zł netto na osobę w rodzinie (do 30 września 2012r. – 351 zł), co wynika ze zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 823).


Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2012/2013.
 

cygany
 
8 października 2012r. odbędzie się objazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa.
Objazd będzie miał na celu sprawdzenie stanu prac melioracyjnych wykonanych ze środków gminnych w 2012r.