Wpisy użytkownika Cygany z dnia 30 października 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA  

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES  OD 25 WRZEŚNIA DO 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R.I. Sprawy organizacyjne:
1. 27 września odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
2. 28 września w KRS dokonany został wpis dotyczący połączenia spółek komunalnych gminy, tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie i Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ZPW na PGKiM.
3. 29 września w Jadachach odbył się Eko-Festyn, impreza organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy.
4. 29 września ROD „Nad Bystrzykiem” obchodził tradycyjny Dzień Działkowca.
5. 30 września Stowarzyszenie WSPARCIE było organizatorem I Zawodów XC Cross Country w Nowej Dębie.
6. 1 października odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej.
7. 8 października odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania. Burmistrz Wiesław Ordon został wybrany na I wiceprezesa Zarządu LGD.
8. 26 października w Tarnobrzegu gościł premier Donald Tusk. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. samorządowcy z terenu powiatu, poruszona została kwestia funkcjonowania specjal-nych stref ekonomicznych.
9. Na okres od 19 października do 31 grudnia br. zatrudniono 2 osoby (pracownik gospodarczy), w ramach umowy o organizację robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy.

II. Sprawy komunalne i społeczne:
1. W minionym okresie podpisano umowy:
1) Na wykonanie remontu Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Austro – Węgierskiej pole-głych w 1915r. położonego w Chmielowie, polegającego na: demontażu istniejącego kamiennego monumentu krzyża z fundamentem, wykonaniu nowego fundamentu, wykonaniu odlewu żelbetowego nowego monumentu, konserwacji i montażu zabytkowego drewnianego krzyża z czasu I Wojny Światowej, demontażu, konserwacji i ponownym montażu tablicy pamiątkowej z czerwonego piaskowca z firmą „EKOTON – Zieleń i Budownictwo” Alfredówka - kwota - 4 000 zł,
2) na wykonanie i montaż 2 szt. tablic - witaczy przy drodze krajowej nr 9 z Agencją Reklamową MIMKAT Nowa Dęba - kwota - 18 105,60 zł,
3) na realizację prac związanych z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Tarnowska Wola – działki ewid. nr 500 i 525 (na długości 1030 m) z Firmą Handlowo - Usługową Tarnobrzeg - kwota 39 792,96 zł (współfinansowane z FOGR).
2. Rozliczono III ratę opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonano wpłat na kwotę 83 630,87 zł. Od początku roku wpłacono łącznie 281 561,46 zł, tj.112,62% planu.
3. Zakończono prace związane z demontażem, pakowaniem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących m.in. z wymiany elewacji oraz pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Nowa Dęba wykonywane przez Firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Dobrów 8. Realizacją zadania objęto 42 osoby fizyczne oraz SPZZOZ w Nowej Dębie, Wspólnotę Mieszkaniową Kościuszki 7 i Parafię Rzym.-Kat. p.w. MBKP. Łącznie odebrano 101,7 t wyrobów zawierających azbest, a koszt realizacji zadania wy-niósł 36 548,94 zł, w tym dotacja WFOŚ i NFOŚ - 29 907,23 zł, natomiast środki Gminy - 6 641,71 zł.

III. Sprawy finansowe:
1. Sporządzono wnioski o płatność końcową zadań realizowanych w ramach PROW:
1) przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach, kwota - 79 446 zł,
2) wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem w Rozalinie - kwota 21 408,05 zł.
2. Gmina otrzymała dotację od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 44 260 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ze środków w II półroczu skorzystało 141 rolników.
3. Od 18 października w Urzędzie prowadzona jest kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2008 rok.
4. Od 23 października w Urzędzie prowadzona jest kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości oraz naliczania i pobierania podatku od nieruchomości w latach 2011 - 2012.

IV. Sprawy inwestycyjne:
1. Zakończono prace związane:
1) z remontem dróg na terenie miasta i gminy Nowa Dęba,
2) dobudową oświetlenia ulicznego przy ul. Zarzecze i ul. Majdańskiej oraz zmianą lokalizacji 3-ch słupów oświetleniowych przy rondzie, które były narażone na uszkodzenia.
2. 8 października przeprowadzona została kontrola przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego , której przedmiotem była realizacja zadania „Termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie”.

V. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i współpracy:
1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Rozalin,
2) budowę budynku socjalno - szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany,
3) remont rowu przydrożnego w ciągu drogi nr 1 00 320 R Cygańska.
2. Podpisano umowy na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku UMiG - II etap - dostawa i montaż opraw oświetleniowych i czujników ruchu z Biurem Usługowo - Projektowym Tarnobrzeg, kwota - 64 238,61 zł.
3. 17 i 24 sierpnia odbyło się spotkanie władz Tarnobrzega, Nowej Dęby i ARP O/Tarnobrzeg w celu przygotowania konspektu wspólnego projektu kluczowego na perspektywę finansową 2014-2020, składanego do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. W naszej części projekt ma polegać na utworzeniu inkubatora przemysłowego z dwoma halami oraz na budowie infrastruk-tury drogowej, teletechnicznej i energetycznej w podstrefach Nowa Dęba i Chmielów.
4. 18 października w Nowej Dębie gościła delegacja ukraińskich samorządowców z Czortkowa (woj. tarnopolskie), przebywająca w naszym regionie na zaproszenie władz Powiatu Tarnobrzeskiego.


VI. Sprawy gospodarki nieruchomościami i melioracji:
1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontu odwodnienia drogi gminnej nr 1 00 303 R Zakładowa w Chmielowie, po unieważnieniu przetargu ze względu na oferowaną cenę.
2. 24 października zawarto 6 notarialnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
3. Trwają prace końcowe nad opracowaniem ekofizjografii dla miasta Nowa Dęba.

VII. Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe:
1. 13 października nastąpiło włączenie do podziału bojowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Nowa Dęba. 13 - tu strażaków zostało uhonorowanych odznaczeniami korpo-racyjnymi.
2. Gmina otrzymała promesę w kwocie 111 902 zł Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na wykonanie zadania „Remont rowu przydrożnego w ciągu drogi nr 1 00 320 R Cygańska w km 0+503 – 1+590”.

VIII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym:
1. Przeprowadzono 30 interwencji zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej, ujawniono 171 sprawców wykroczeń, 135 sprawców ukarano mandatami na łączną kwotę 16 850 zł, w tym 133 sprawców za przekroczenie prędkości.
2. 29 września i 20 października strażnicy zabezpieczali ład, spokój i porządek podczas meczów piłki nożnej na stadionie SOSiR w Nowej Dębie.
3. 27 września 2012 r. strażnicy miejscy przeprowadzili pogadankę na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się rowerem w ruchu drogowym, po czym zabezpieczyli prze-jazd Rajdu Rowerowego uczniów Zespołu Szkół w Jadachach.

IX. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
1. W ramach działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1) przyjęto 349 zgłoszeń w sprawach pomocy, w związku z czym wydano 339 decyzji administracyjnych,
2) pracownicy socjalni przeprowadzili 353 rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych,
3) asystenci rodziny przeprowadzili 33 wywiady z rodzinami, w ramach pracy bieżącej: współpraca z rodzinami w miejscu zamieszkania, konsultacje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, z pracownikiem socjalnym, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w poszukiwaniu pracy i zarejestrowaniu w PUP Tarnobrzeg drogą internetową, współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcą.
2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:
1) wyjazd do Tarnobrzega na happening z okazji Światowego Dnia Chorych na Schizofrenię (budowa symbolicznego muru z kartonów na Placu Bartosza Głowackiego, a następnie jego rozebranie. Mur zastąpiło ogromne serce, symbol miłości, wyrozumiałości i zrozumienia). Zwieńczeniem obchodów był koncert organowy w kościele OO. Dominikanów,
2) udział w VIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Tarnobrzegu,
3) odwiedziny zakładu oraz muzeum bombki choinkowej, poznanie procesu i możliwości produkcyjnych w Firmie „Biliński”,
4) nauka pojęć matematyczno-logicznych poprzez zabawy edukacyjne „Sokrates”.

X. Sprawy z zakresu oświaty:
1. Z dniem 1 października obowiązki Dyrektora Szkoły w Tarnowskiej Woli powierzono pani Magdalenie Gerbie.
2. 15 października w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek oraz nauczycielami. Podczas spotkania nagrody organu prowadzącego otrzymali: Iwona Gadomska, Alina Kalicka i Anna Kołodziejczyk - nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Grażyna Gil - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozalinie, Bernarda Głowacka - dyrektor i Grzegorz Trela - nauczyciel w Zespole Szkół w Jadachach, Danuta Serafin - dyrektor i Wanda Kosik - nauczyciel w Zespole Szkół w Cyganach, Teresa Kordas i Anita Kozdęba - nauczyciele w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli, Lidia Leśniewska - nauczyciel w Zespole Szkół w Chmielowie, Danuta Łagoda, Urszula Skiba, Iwona Szczur i Zbigniew Świętojański - nauczy-ciele w Zespole Placówek Oświatowych, Halina Strojek i Monika Żurek-Tabor - nauczyciele w Gimnazjum Nr 1 oraz Jolanta Styga - dyrektor Przedszkola Nr 5.
Uroczyste ślubowanie złożyli pedagodzy, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowa-nego-Barbara Fornal z Przedszkola Nr 1 oraz Urszula Szpilczyńska z Zespołu Szkół w Cyganach.
3. Zebrano dane do Systemu Informacji Oświatowej (wg. stanu na 30 września) i przekazano do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
4. Przygotowano porozumienie i umowę z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie o współpracy, w zakresie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy na terenie powiatu tarnobrzeskiego, poprzez utworzenie w Nowej Dębie Ośrodka Szkolenia Zawodowego i Punktu Pośrednictwa Pracy.
5. 22 października odbyło się otwarcie nowej bieżni sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie zrealizowanej przez Powiat Tarnobrzeski.

XI. Sprawy z zakresu kultury:
1. W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem:
1) pierwszego „Czwartku Historycznego” prowadzonego przez dr Adama Wójcika, historyka sztuki, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg, który przedstawił wykład pt: „Koronacji władców polskich – obrzędy, miejsca, polskie insygnia koronacyjne i ich losy”,
2) wykładu ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego – polskiego Ormianina, duchownego katolickiego obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacza społecznego, historyka Kościoła, wieloletniego uczestnika opozycji antykomunistycznej w PRL, poety, współzałożyciela i pre-zesa Fundacji im. Św. Brata Alberta,
3) drugiego Nowodębskiego Turnieju Szachowego, współorganizowanego przez Pogoń Nowa Dęba,
4) spektaklu "OŻENEK" w wykonaniu Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa,
5) spotkania z poezją w „Klubie Złotego Wieku”, seniorzy recytowali optymistyczną poezję polskich poetów, Jana Pawła II jak również własne utwory powstałe pod chwilą natchnienia w domowym zaciszu,
6) wystawy malarskiej Zofii Tutaj z Chmielowa, która zaprezentowała swoją bogatą twórczość malarską o tematyce kwiatów, pejzażu, portretu,
7) spotkania czwartkowego z Mieczysławem Działowskim - którym poświęcił się bez reszty trzem życiowym pasjom: harcerstwu, lotnictwu i poezji,
8) koncertu „Harmonijkowy Atak” - Płyta "Harpcore", która jest promowana podczas tegorocz-nej trasy koncertowej,
9) koncertu kinowego STING „Live in Berlin”,
10) IX wystawy Twórczości Plastycznej 13 artystów z terenu naszej gminy,
11) „Spotkań z bajką w kąciku malucha”,
12) podsumowania konkursu plastycznego „PRZYJACIELE MOJEGO DZIECIŃSTWA”
13) wystawy pt. „Tydzień książek zakazanych”,
14) spotkań dyskusyjnego klubu książki dla dzieci i młodzieży,
2. W Centrum Kultury Lasowiackiej rozstrzygnięto konkurs „Wspomnienia z wakacji” oraz zorga-nizowano obchody Dnia Seniora.
3. Zespół Mażoretek z Chmielowa zapewniał oprawę artystyczną podczas mistrzostw w podnosze-niu ciężarów w Tarnobrzegu.

XII. Sprawy z zakresu sportu:
1. 23 października odbyła się pierwsza kolejka rozgrywek w ramach Piłkarskiej Ligi Firm. Do roz-grywek zgłosiło się 9 drużyn, ok. 90 zawodników. Pierwsza edycja potrwa do 18 grudnia.
2. Na krytej pływalni zainstalowano systemu zdalnego monitoringu zużycia gazu. System ten pozwala sterować pracą kotłów w taki sposób, aby uzyskać optymalne zużycie gazu w zależności od warunków pogodowych. Ograniczono zużycie gazu o 20%, zwiększono efektywność systemu solarów.
3. Trwają uzgodnienia z Nadleśnictwem Elbląg w sprawie poszerzenia terenu dzierżawy obozowi-ska w Piaskach.
4. Przy współpracy z sekcją pływacką MOSiR Stalowa Wola w SOSiR powstaje sekcja pływacka dla dzieci w wieku 9 i 10 lat. Nabór i pierwsze zajęcia odbędą się 19 listopada.
5. Z dniem 29 października do budynku „Lendzion” przy ul. Rzeszowskiej 6 zostaje przeniesiona siedziba SOSiR - dyrektor, księgowość i administracja, z uwagi na rozpoczęcie prac adaptacyjnych pomieszczeń przychodni rehabilitacyjnej.


(-) Wiesław Ordon

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba
 

cygany
 
  • awatar Cyganiaczek: a później władza nasza sołtys,radny, poseł bawi się na imprezie co nie?
  • awatar Cyganiaczek: Właśnie , głośno o imprezie jakiejś w Cyganach a tu nie ma nigdzie zaproszeń. Co to impreza tylko dla wybranych? Tylko dla władzy? Tylko dla swojego grona, dla wybranych? Może byście zaprosili mieszkańców ogólnie a nie tylko indywidualnymi zaproszeniami immiennymi. Wstyd.Macie jeszcze czas.
Pokaż wszystkie (2) ›