Wpisy użytkownika Cygany z dnia 27 października 2012

Liczba wpisów: 1

cygany
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac do wykonania w ramach umowy na realizację prac związanych z remontem rowu przydrożnego w ciągu drogi nr 1 00 320 R Cygańska w km 0+503 - 1+ 490: - rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów i skrzyżowań, które są częściowo wyposażone w uszkodzone, zamulone i niewłaściwie posadowione przewody przepustów, - rozebranie istniejących przewodów przepustów, - wykonaniu pogłębienia i profilowania dna i skarp istniejącego rowu z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych z odprowadzeniem wód jak obecnie do rowu melioracyjnego i rzeki wraz z częściowym umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na wlotach i wylotach przewodów przepustów pod zjazdami oraz na końcowym odcinku rowu o gł. powyżej 1,0 m, - umocnienie dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 położonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm, - izolację przyłączy wodociągowych, - wbudowanie przewodów przepustów pod zjazdami do posesji prywatnych z rur PEHD SN8 o długości przewodu 8,0 m, średnicy wewnętrznej 40 cm, posadowionych na ławie z pospółki o grubości 30 cm, - wbudowanie przewodów przepustów pod skrzyżowaniami z drogami bocznymi z rur żelbetowych o długości przewodu 10 m, średnicy wewnętrznej 60 cm, posadowionych na ławie z pospółki o grubości 30 cm wraz z wykonaniem murków czołowych żelbetowych, - wykonanie (odtworzenie) nieutwardzonych nawierzchni zjazdów i nawierzchni skrzyżowań z zastosowaniem kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego o grubości warstwy 30 cm - na skrzyżowaniach i 20 cm na zjazdach do posesji, po uprzednim wykonaniu nasypki i jej zagęszczeniu, - wykonanie (odtworzenie) utwardzonych nawierzchni zjazdów z zastosowaniem tożsamego materiału jak zastosowanych obecnie tj. beton cementowy, kostka brukowa betonowa,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•1) Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy - prawo zamówień publicznych. 2) Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikające z Dokumentacji Projektowej, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 30 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. 3) Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót nieprzewidzianych, odrębnie zleconych, niewynikających z Dokumentacji Projektowej, ustalone będzie kosztorysami dodatkowymi, sporządzonymi w oparciu o Przedmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru, przy przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w kosztorysach ofertowych zastosowane będą ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyższe niż średnie publikowane przez SEKOCENBUD.

Więcej na stronie MiG Nowa Dęba pod adresem:
www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/art833.html