Wpisy użytkownika Cygany z dnia 25 października 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 
    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                    w NOWEJ DĘBIE

                                   Z A P R A S Z A   N A

XXV sesję Rady Miejskiej w dniu 29października 2012r.  o godz. 1430 w Ośrodku Pomocy Społecznej

                                           w Nowej Dębie  ul. Reja 3
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
3) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
4) uchwalenia regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Nowa Dęba,
5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
6) stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową,
7) podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
8) zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba.
7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych RM za 2011 rok.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2011 rok.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI


                                     PRZEWODNICZĄCY RADY
                                             Wojciech Serafin
 

cygany
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku socjalno - szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku socjalno - szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany 2. Zakres robót: Roboty ogólnobudowlane: Roboty ziemne, Fundamenty, Izolacja pionowa i pozioma fundamentów, Ściany, Dach, Ocieplenie dachu, Stolarka, ślusarka, Tynki i okładziny wewnętrzne, Izolacje posadzkowe, Podłogi i posadzki, Malowanie, szpachlowanie, Elewacje roboty zewnętrzne, Instalacje sanitarne i przyłącza sanitarne: Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, Instalacja c.o., Węzeł- armatura i osprzęt, Instalacja gazowa, Przyłącz wodociągowy, Przyłącz kanalizacyjny, Instalacja elektryczna: Instalacja elektryczna budynku, Instalacja odgromowa, Nawierzchnie komunikacyjne w obrębie działki; wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej na dzień od-bioru robót. Lokalizacja inwestycji na działce nr ewid. 1384/71, 1384/51 obręb Cygany. 3. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji. 4. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 5. Zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 6. Projekt budowlany dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 pok. 316 w godzinach od 9:00 - 15:00. lub na stronie internetowej Zama-wiającego www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/ Zał nr 7 do SIWZ 7. Uwaga : Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów niż przyjęte w projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnych systemów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania pierwszej płatności częściowej za roboty wykonane w roku 2012 w roku 2013.

Więcej na stronie:

nowadeba.pl/przetargi/przetargi/art832.html
  • awatar Creator of dreams: Dobry wieczór, cześć i czołem. :> Kłania się Kreatorka Marzeń. :> Właśnie dodałam Swojego drugiego posta o prawdziwej przyjaźni. :> Mam nadzieję, że przeczytasz moje wiersze plus piosenkę autorską i dasz ocenę. :> Odwdzięczę się, pozdrawiam :>
Pokaż wszystkie (1) ›