Wpisy użytkownika Cygany z dnia 12 sierpnia 2011

Liczba wpisów: 1

cygany
 

I N F O R M A C J A
S T Y P E N D I U M   S Z K O L N E – 2011/2012Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje o możliwości uzyskania stypendium szkolnego jako formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Stypendium szkolne jest przyznawane na:
- wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów,
- wniosek właściwego dyrektora szkoły,
- z urzędu.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń, który spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria:
1. Jest uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowankiem publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchaczem publicznego lub niepublicznego kolegium;
2. Pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (wysokość dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 351 zł netto tj. przychód pomniejszony o podatek dochodowy i składki), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3. Zamieszkuje na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

Wnioski będą udostępnione od dnia 16 sierpnia 2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 – w pokoju 201 (na II piętrze) oraz od dnia 25 sierpnia 2011r. w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.


Termin składania wniosków na rok szkolny 2011/2012 upływa:
1) z dniem 15 września 2011r. dla uczniów, wychowanków,
2) z dniem 15 października 2011r. dla słuchaczy kolegiów.


Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok.: 201 na II piętrze od 1 września 2011r.Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Dęba

(-) Wiesław Ordon