Wpisy użytkownika Cygany z dnia 3 lipca 2011

Liczba wpisów: 1

cygany
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 21 MAJA DO 28 CZERWCA 2011 R.I. Sprawy organizacyjne:
1. 23 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Lasowiackiej Grupy Działania.
2. 8 - 9 czerwca odbyła się wizyta przedstawicieli samorządu Nowej Dęby w mieście Komarno na Ukrainie.
3. 15 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Dokonano skwitowania władz spółki.
4. 16 czerwca w Zespole Placówek Oświatowych odbyło się I Nowodębskie Forum Młodzieży.
5. 21 czerwca odbyła się konferencja poświęcona infrastrukturze kolejowej zorganizowana przez PKP PLK w Rzeszowie.
6. 28 czerwca odbyło się I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas którego wybrano Przewodniczącego – Marię Kosiorowską (M-G OPS), Zastępcę – Ewę Jaworską (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna) oraz Sekretarza Zespołu – Dagmarę Gaweł (M-G OPS).
7. Ogłoszono konkurs na stanowisko ds. podatków od osób prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy – termin składania ofert upływa 4 lipca br.
8. Do 30 czerwca 2011 r. przyjmowane są zgłoszenia na ławników. Z terenu gminy Nowa Dęba do wyboru na kadencję 2012-2015 przewidziano: do Sądu Rejonowego w Tarno-brzegu 2 osoby, w tym do Sądu Pracy 1 osoba, do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu 5 osób, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoba.

II. Sprawy komunalne i społeczne:
1. W minionym okresie zawarto umowy na:
1) dostawę materiałów betonowych (kostki brukowej, obrzeży chodnikowych, krawężników, płyt EKO) z firmą CJ Blok Sp. z o.o. Fabryką Elementów Budowlanych, Rudna Mała - kwota - 13 637,25 zł,
2) wykonanie robót związanych z przygotowaniem drogi dojazdowej oraz parkingu przy stacji PKP w Nowej Dębie - wykonawca - firma EKOTON Zieleń i Budownictwo Alfredówka - kwota 2 300 zł.
2. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego o przyznaniu dotacji w wysokości 11 000 zł na modernizację – przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tarnowska Wola (cd. ubiegłorocznej modernizacji).
3. Przekazano drewno opałowe w ilości 17,57 m3 (o wartości 2 031,26 zł) dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, w celu udzielenia pomocypodopiecznym z terenu miasta i gminy Nowa Dęba.
4. 31 maja i 14 czerwca przeprowadzony został przetarg na sprzedaż drewna tartacznego pochodzącego z wycinki drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych, kwota uzyskana ze sprzedaży 6 949,12 zł.
5. Ogłoszono przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w budynku nr 3 przy ul. Leśnej. Z uwagi na brak oferentów przetarg nie odbył się.
6. Ogłoszono konkurs „Wzorowa Działka 2011”, zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca.


III. Sprawy inwestycyjne:
1. Zakończono prace związane z termomodernizacją Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, budową oświetlenia wewnątrzosiedlowego oraz przy ul. Borowej i Podleśnej.
2. Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Chmielowie – wykonawca - Zakład Wod. Kan. i C.O. Kielce, kwota - 48 070 zł.
3. Podpisano umowę na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy w 2011 r. - wykonawca - „POLDIM” Sp. z o.o. Mielec, kwota – 1 254 374,80 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy.

IV. Sprawy finansowe
22 czerwca uruchomiono I ratę kredytu długoterminowego w kwocie 4 mln zł, który udzielony został Gminie przez Bank Spółdzielczy w Nowej Dębie.

V. Sprawy gospodarki nieruchomościami i melioracji:
1. Podpisano akty notarialne w sprawie zbycia 2 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 19 179,60 zł oraz 2 działek: w Chmielowie (za kwotę 5432,91 zł) i w Nowej Dębie (za kwotę 9 840 zł).
2. Ogłoszono przetargi na sprzedaż działek położonych w Alfredówce - 4 działki, w Chmie-lowie - 2 działki, w Cyganach - 2 działki i w Nowej Dębie przy ul. Wczasowej - 3 działki. Przetargi odbędą się 29 lipca br.
3. 7, 16 i 22 czerwca odbyły się spotkania w sprawie przejęcia i przebudowy drogi Chemicznej w Chmielowie (teren TSSE).

VI. Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe:
1. 4 czerwca w Cyganach odbyły się miejsko - gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP. Zawody wygrały drużyny kobiece i męskie z OSP Nowa Dęba.
2. 7 czerwca dokonano odbioru remontu przepustu w ciągu drogi gminnej Cygańska w Cyganach.
3. 14 czerwca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu, którego tematem było m.in. funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego, ocena zabezpieczenia powiatu tarnobrzeskiego przed powodzią, zasady funkcjonowania i udziału wojska w akcji powodziowej, prezentacja telefonicznego systemu powiadamiania.
4. 25 czerwca odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP w Nowej Dębie.
5. Opracowano dokumentację Planu Akcji Kurierskiej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

VII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym:
1. Przeprowadzono 71 interwencji zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej. Ujawniono 132 sprawców wykroczeń, z czego 8 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 550 zł.
2. Rozstrzygnięto konkursy dotacyjne na realizację zadań w zakresie:
1) realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach , dotację w kwocie 2 000 zł otrzymała Katarzyna Tadra z Nowej Dęby - program DEBATA,
2) wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, dotacje przyznano:
a) Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny w Chmielowie – 10 800 zł,
b) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie – 12 000 zł,
c) Fundacja Światło - Życie Ośrodek w Sandomierzu – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Nowej Dębie – 5 000 zł,
d) Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowej Dębie – 3 500 zł.

VIII. Sprawy z zakresu promocji gminy:
1. 18 – 19 czerwca po raz trzeci odbyła się MILITARIADA. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta i Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz. Pierwszy dzień imprezy odbywał się pod hasłem Nowa Dęba – Miasto Mocnych Wrażeń, a zdominowały go pokazy i ekspozycje współczesnego sprzętu wojskowego przygotowane przez jednostki wojska, producentów sprzętu wojskowego oraz grupy miłośników militariów.
Drugi dzień pod patronatem posła na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza świętowaliśmy 130 rocznicę urodzin gen. Władysława Sikorskiego, a głównym punktem obchodów była inscenizacja historyczna walk pod Falaise w 1944 r. Atrakcje militarne wzbogaciły koncerty zespołów Big Cyc i Armia.
2. Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
2) promocji i organizacji wolontariatu - dotację w kwocie 3 000 zł otrzymało Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dotację w kwocie 3 445 zł otrzymało Towarzystwo Włościańskie „Ługi” w Tarnowskiej Woli.

IX. Sprawy z zakresu oświaty:
1. Przeprowadzono konkursy na stanowisko dyrektorów Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie oraz Szkoły Podstawowej w Rozalinie. Wyłoniono kandydatów na to stanowisko: P5 - Jolanta Styga; SP Rozalin – Grażyna Gil.
2. 28 czerwca odbyło się spotkanie z dyrektorami gimnazjów dotyczące nauki pływania w nowym roku szkolnym.

X. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
1. Rozdysponowano drewno opałowe przekazane przez Gminę do dyspozycji M-G OPS dla 8 gospodarstw domowych.
2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:
1) udział w Spartakiadzie Sportowej w Horyńcu Zdrój,
2) prezentacja przedstawienia „Czerwony Kapturek” – w Przedszkolu Nr 1 i Nr 5,
3) rozpoczęcie szkoleń dla uczestników ŚDS w ramach projektu aktywizacji zawodowej,
4) udział w imprezie integracyjnej „Sobótki-powitanie lata” w DPS Tarnobrzeg,
5) wykonanie gazetki „Stawiam na Śniadanie”,
6) podtrzymywanie tradycji związanej z Dniem Matki - wykonanie laurek i upominków.

XI. Sprawy z zakresu kultury:
W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem:
1) konkursu poezji dziecięcej „Kwiaty dla Mamy”,
2) programu artystycznego „Dziękuję ci mamo” w wykonaniu finalistów konkursu poezji dziecięcej „Kwiaty dla Mamy” oraz grupy teatralnej z Chmielowa,
3) Dnia Dziecka na „plantach” z darmowymi atrakcjami dla dzieci,
4) Festiwalu Orkiestr Dętych w Chmielowie,
5) spotkania czwartkowego – wykład na temat „Podkarpackie rzemiosło ludowe: rzeźba, wycinanki, malarstwo” - spotkanie z twórcą ludowym Stanisławem Śliwą,
6) XI prezentacji Zespołów Folklorystycznych „Mieć jak rzeka swoje źródło”. Na realizację zadania uzyskano dotację Starostwa Powiatowego w kwocie 3 000 zł.

XII. Sprawy z zakresu sportu:
1. 25 maja na boisku Orlik odbyły się dwa turnieje finałowe piłki nożnej o puchar Tymbarku oraz finał powiatowy UEFA rocznik 2002.
2. 27 maja na krytej pływalni odbyły się zawody pływackie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowa Dęba. W zawodach wzięło udział blisko 200 uczestników ze szkół podstawo-wych, gimnazjów i średnich.
3. 4 czerwca odbyły się XII Biegi Uliczne organizowane wspólnie przez NTSK, SOSiR, SOK przy wsparciu finansowym Lasowiackiej Grupy Działania. W zawodach wzięło udział ponad 300 uczestników z gminy Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Majdan Królewski i Pysznica.
4. Od 9 czerwca na boiskach Orlik trwają rozgrywki Ligi Firm.
5. 18 czerwca na DIRT PARKU odbył się turniej tricków na rowerach BMX.
6. Od 24 czerwca czynny jest basen odkryty.
7. 25 czerwca na krytej pływalni odbyły się Rejonowe Zawody w Ratownictwie Wodnym. Wystąpiły drużyny z Nowej Dęby, Stalowej Woli i Niska.
8. Od 6 czerwca do odwołania został zamknięty hotel w związku z pożarem jaki miał miejsce na terenie obiektu.(-) Wiesław Ordon

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba
  • awatar gość: patrzcie ile się robi w naszej gminie
  • awatar gość: Mam pytanie. Co z tym drogami na glinikach? W czerwcu miały być robione asfalty (dokończenie asfaltu od p. Garboś do osadnika i pętla drogi od Chmielowa). Tak się słodziło juz od dłuższego czasu i nie widać efektów. Może zabrakło pieniędzy w budżecie, a może się Ordon obraził
  • awatar gość: To jest aktualny jeszcze temat czy na ten rok jednak nie?
Pokaż wszystkie (13) ›