Wpisy użytkownika Cygany z dnia 24 czerwca 2011

Liczba wpisów: 3

cygany
 
  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

                                                                       W NOWEJ DĘBIE                                                                          Z A P R A S Z A
                        na X sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 30 czerwca 2011r. (czwartek)

               o godz. 1400 Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
    Gminy Nowa Dęba za 2010 rok ;
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
2) sprawozdanie finansowe,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – Zespół w Tarnobrzegu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
6) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem
    z wykonania budżetu za 2010 rok,
2) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Przerwa w obradach (20 min.)

5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
3) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 roku,
4) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba w celu zabezpieczenia kredytu       komercyjnego zaciąganego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
5) zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Gminą Nowa Dęba i Miastem Komarno na Ukrainie,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
7) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,
8) określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
9) zaopiniowania proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk z terenu gminy Nowa Dęba wyznaczonego do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
10) zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
11) ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tytułów,
12) zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
13) zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.


9.   Podjęcie Apelu w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
10. Informacja o wpływie realizacji inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiany wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba - etap I” na wzrost stawek opłat za wodę określanych w taryfie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie.
11. Informacja o działaniach zmierzających do poprawy dostępności komunikacyjnej TSSE "EURO-PARK WISŁOSAN" Podstrefa Tarnobrzeg Obręb Chmielów."
12. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

 PRZEWODNICZĄCY RADY
        Wojciech Serafin
 

cygany
 
OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. 27-600 Sandomierz ul. Portowa 24, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Aleksandra Caba ul. Podwale 75 50-449 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej” planowanego do realizacji w miejscowości Chmielów gm. Nowa Dęba na działkach ewid. nr 14/106, 14/107, 14/162 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2011r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „budowie nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej” planowanego do realizacji w miejscowości Chmielów gm. Nowa Dęba na działkach ewid. nr 14/106, 14/107, 14/162.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba znak:GKS.6220.4.2011 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w formularzu B pod numerem 2011/B/0056.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 20.04.2011r. (znak:PSNZ.4600-4/11) oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30.05.2011r. (znak: WOOŚ.4242.22.7.2011.LK-6) można zapoznać się w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°.


Burmistrz
Wiesław Ordon
 

cygany
 
20 czerwca br. odbył się  odbiór kanalizacji w Cyganach.
Nie doszedł on do skutku w związku z brakiem pełnej dokumentacji powykonawczej ze strony firmy wykonującej kanalizację.
  • awatar gość: Jaka firma takie i wykonanie. Czegoś tu nie rozumiem, jak może być odbiór budowy kanalizacji, jak jest w rzeczywistości nieskończona i długo nie będzie jeszcze skończona. To jest niewłaściwe nazewnictwo. Do 20 czerwca to był termin podany do wpłaty kasy na przyłącz, a nie jako termin zakończenia budowy kanalizacji. Śmieszne
  • awatar gość: Ciągi główne są skończone a przyłącza to już inna gadka. Oni swoją część skończyli to mogą robić odbiór. Przyłącza ich nie obchodzą.
  • awatar gość: @gość: dlaczego radny przespał możliwość badania wzroku w CKL .W innych miejscach było to możliwe.U nas nie było bo nie miał kto o to zadbać.
Pokaż wszystkie (10) ›