Wpisy użytkownika Cygany z dnia 18 marca 2011

Liczba wpisów: 3

cygany
 
  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych  

OGŁOSZENIE
                                          BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

                                                            z dnia 17 marca 2011 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że w związku z zarządzonymi na dzień 3 kwietnia 2011 r. wyborami sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w Gminie Nowa Dęba zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane będą  do dnia 24 marca 2011 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, w siedzibie UMiG przy ul. Rzeszowskiej 3, pokój nr 112 na I piętrze, numer telefonu 0 15 846 26 71 w. 112.

Zgłoszenia mogą dokonać:
1/ przedstawiciel grupy mieszkańców, która zgłosiła kandydata na sołtysa/przewodniczącego zarządu osiedla
2/ przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w sołectwie/osiedlu
3/ radni z terenu sołectwa/osiedla.


Osoby powołane w skład komisji wyborczych pełnią swą funkcję społecznie.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ustalonym przez Gminną Komisję Wyborczą.

Druk formularza można otrzymać w pokoju nr 112 UMiG Nowa Dęba.                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

                                                                   (-) Wiesław Ordon
 

cygany
 
Cygany: 18 marca 2011 w Rzeszowie odbyły się dwa szkolenia:
I. Komisji Rewizyjnych
 z Nowej Dęby udział wzieli:
- Jan Lis
- Marian Tomczyk
 
II. Zarządzania Kryzysowego
   z Nowej Dęby udział wziął:
- Kazimierz Wit
  • awatar gość: A co to nas obchodzi, też mi wydarzenie. Nie ma się czym chwalić .
  • awatar NiK: Niektórych obchodzi. Panie Radny proszę nas systematycznie informować o wszelkich formach pańskiej aktywności: spotkaniach, wyjazdach, szkoleniach, sesjach, podejmowanych inicjatywach itp. Tak niedawno była powódź a niektórzy już zapomnieli, a może nie wiedzą co to są sytuacje kryzysowe?
Pokaż wszystkie (2) ›
 

cygany
 
    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                        z a p r a s z a  n a

VII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 23 marca 2011r. o godz. 14.00

 w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 roku na terenie miasta i gminy Nowa Dęba :
    a) wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji,
    b) wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej.
6. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba za 2010 rok.
    ( Informacje do wglądu znajdują się w biurze Rady Miejskiej).
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2010 rok,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
4) trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
6) ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród,
7) ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze,
8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
9) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
10) uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Nowa Dęba materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzewa ustanowionego za pomnik przyrody rosnącego na terenie Budy Stalowskiej,
11) komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba,
12) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Spacerowa),
13) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Dębie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
14) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI                                                                        I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                         Maria Mroczek
  • awatar gość: a CO Z ŁUZYKIEM. kIEDY BĘDZIE ROBIONY?
  • awatar Marian Tomczyk.: Gotowy projekt leży już około dwóch lat gotowy i oczekuje na ogłoszenie konkursu. Kiedy zostanie ogłoszony odpowiedni program przez władze wojewódzkie projekt zostanie zgłoszony i miejmy nadzieję, że zostanie zaakceptowany. Dofinansowanie projektu jest warunkiem rozpoczęcia prac. Zadam jednak to pytanie p. Burmistrzowi , być może zna już datę ogłoszenia konkursu.
Pokaż wszystkie (2) ›