Wpisy użytkownika Cygany z dnia 22 lutego 2011

Liczba wpisów: 2

cygany
 
UCHWAŁA NR IV/14/2011
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/344/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27
stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba.
Na podstawie art.24 ust.1,6,9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 8581) ) oraz art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15912) ) po
przeanalizowaniu uzasadnionego wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Nowej Dębie z dnia 15 grudnia 2010r. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XL/344/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie
zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Nowa Dęba wprowadzić następujące zmiany:
1. W § 2 ust.1 kwotę „0,59zł brutto” zastępuje się kwotą „0,60zł brutto”.
2. W § 3 datę „28 lutego 2011r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2011r.”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawuje Komisja Budżetowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

///////////////////////////////////////////////
Dodać należy, że odpłatność za wodę wzrosła z 59 groszy do 60 w związku ze wzrostem podatku VAT
///////////////////////////////////////////////
  • awatar NiK: Ta dodatkowa opłata dla sołectw Cygany, Jadachy, Chmielów gmina uzasadnia wyższymi stratami wody cyt."Straty wody z sieci wodociągowej Sołectw: Chmielów, Jadachy, Cygany spowodowane są przede wszystkim nieszczelnościami sieci. Sieć ta wykonana została w sposób odbiegający od ogólnie przyjętej technologii. Awarie, które usuwamy, w wielu przypadkach nie miałyby miejsca, gdyby w trakcie budowy wykonano absolutnie podstawową czynność sprawdzającą szczelność jaką jest próba ciśnieniowa. Nieszczelności te istniały bowiem od początku wykonania wodociągu (np. podwinięte uszczelki, przecięte uszczelki, brak murków oporowych). Wykonanie próby ciśnieniowej wyeliminowałoby te usterki".(Załącznik do Uchwały Nr XL/343/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27stycznia 2010r). Teraz należałoby przypilnować tych co robią nam kanalizację bo jak coś spaprają, to nam będą potem naliczać wg wyższej taryfy, którą sobie sami ustalą.
Pokaż wszystkie (1) ›
 

cygany
 
Uchwałę budżetową na 2011r znajdziemy na stronie MiG Nowa Dęba na stronie

nowadeba.pl/(…)V-30-2011.pdf…