Wpisy użytkownika Cygany z dnia 29 grudnia 2011

Liczba wpisów: 1

cygany
 
ZARZĄDZENIE NR 218/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 27 grudnia 2011 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2012


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1) , art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240)2) , Uchwały Nr L/461/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 października 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba oraz Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2012.
2. Treść ogłoszenia oraz wytyczne dotyczące otwartego konkursu ofert stanowią załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.
3. Wzory wniosku, umowy, sprawozdania oraz wniosku o płatność stanowią załączniki numer 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1)na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,

2)w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ogłoszenie
1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr L/461/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba oraz Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań Gminy w zakresie: Rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wykonanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

3. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które będą realizowały co najmniej 2 cele publiczne z zakresu sportu z wymienionych poniżej:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
3) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
4) promocja sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy;
6) budowa, rozbudowa i modernizacja gminnych obiektów sportowych, które mogą być wykorzystywane przez kluby sportowe dla przeprowadzenia zawodów i innych zajęć sportowych;

4. Z budżetu Gminy klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe na dofinansowanie:
1) zakupów wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia,
2) organizację i udział w zawodach sportowych w tym m. in. koszty przejazdu, opłat sędziowskich, wyżywienia, noclegów, opieki medycznej, służb porządkowych i ochrony zawodów,
3) przygotowania do zawodów, w tym kosztów szkoleń i wynagrodzeń szkoleniowców oraz obsługi technicznej,
4) opłat regulaminowych, licencji i ubezpieczeń zawodników, badań lekarskich zawodników,
5) bieżących wydatków na utrzymanie obiektów, sprzętu i odzieży sportowej ,
6) wynajmu obiektów sportowych,
7) kosztów obsługi projektu, w tym księgowości, materiałów i sprzętu biurowego .

5. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba przeznacza się kwoty:

A - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba - 270 tys.

B - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska - 25 tys. zł

C - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy - 27 tys. zł

D - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów - 25 tys.zł

E - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany - 25 tys. zł

6. Termin realizacji zadania:od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.,

7. Termin składania wniosków: do dnia 14 stycznia 2012 r.

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu: konkurs powinien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od dnia terminu złożenia wniosków.

Więcej informacji na stronie:
www.nowadeba.pl/samorzad_gminny/konkursy/art86.html
  • awatar gość: Cygany dostały dwadziescia pięć tysięcy. I co z tym zrobią.
  • awatar gość: Jeszcze nie dostały. Muszą wystosować odpowiednie pismo..
Pokaż wszystkie (2) ›