Wpisy użytkownika Cygany z dnia 29 października 2011

Liczba wpisów: 2

cygany
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES
OD 27 WRZEŚNIA DO 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R.


I. Sprawy organizacyjne:
1. 30 września - udział w obchodach 10-lecia firmy Bester Medical System.
2. 1 października 10 - lecie swojej działalności obchodziły Zakłady Chemiczne „Siarkopol”.
3. 2 października - udział w gali piosenki biesiadnej w ramach projektu pn. „ZŁOTY WIEK - JAK OGRÓD ZACZAROWANY” zorganizowanej w CKL w Cyganach.
4. 6 października 25 – lecie swojej pracy obchodziła Poradnia Psychologiczno - Pedagogicz-nej w Nowej Dębie.
5. 7, 21 października udział w posiedzeniach Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej.
6. 17 października miało miejsce spotkanie z delegacją sekcji badmintona klubu Amicale Laique de Ploemeur.
7. 21 października - udział w konferencji "Stawiamy na lokalną przedsiębiorczość" zorgani-zowanej przez Stowarzyszenie „Poręba” i Zespół Szkół nr 2.
8. 21 października sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Nowej Dębie podsumowała tegoroczne loty oraz 20-lecie swojej działalności.
9. Organizacja wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

II. Sprawy komunalne i społeczne:
1. W dniach 12 i 13 października firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Dobrów wykonała prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Nowa Dęba - spakowano 19 t wyrobów zawierających azbest, odebrano i przekazano do utylizacji 47,48t wyrobów zawierających azbest, pochodzących z 24 posesji z terenu gminy.
2. Pozyskano dodatkowe środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11 000 zł na wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Tarnowska Wola (wartość zadania ogółem 34 282,10 zł, w tym dotacja 22 000 zł).
3. Dokonano rozliczenia wpłat II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączna kwota wpłat od początku roku wyniosła 271 000 zł (wg stanu na 30 wrzesnia br.).

III. Sprawy inwestycyjne:
1. Zakończono prace związane z dobudową kanalizacji sanitarnej w Chmielowie, remontem dróg na terenie miasta i gminy (asfaltowanie), zagospodarowaniem centralnego terenu wsi Alfredówka, remontem „Domku Lendziona” przy stadionie SOSiR oraz budową chodnika przy ulicy Strażackiej w Nowej Dębie.
2. Podpisano umowę na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Alfredówka i Rozalin - wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Prima - Bud, Sandomierz - kwota - 175 940 zł.

IV. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i współpracy
1. Podpisano umowy o dofinansowanie w wysokości 80% realizacji następujących zadań:
1) zagospodarowanie centralnego terenu wsi poprzez budowę parkingu obok Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli - kwota dofinansowania – 143 000 zł,
2) kształtowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miej-scowości Cygany oraz poprawa warunków życia mieszkańców Cygan poprzez przebu-dowę istniejącego zbiornika „Łuzyk”, kwota dofinansowania - 125 250 zł.
2. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy dla Gminy Nowa Dęba w kwocie 3 mln zł - wykonawca - Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu - zaoferowana marża banku 0,80 %, cena w % - 5,43.

V. Sprawy z zakresu promocji gminy
1. W dniach 13 i 14 października przedstawiciele gminy uczestniczyli w dorocznym spotkaniu biur promocji Związku Miast Polskich w Wieliczce poświęconym zagadnieniom z zakresu promocji turystyki. Podczas konferencji odbył się także ogólnopolski przegląd materiałów promocyjnych miast i gmin.
2. Przygotowano internetową publikację poświęconą działaniom Nowej Dęby w zakresie ochrony środowiska - odnawialnych źródeł energii, którą udostępniono w specjalnej zakładce na stronie www.nowadeba.pl.

VI. Sprawy finansowe
1. Złożono wniosek do Wojewody Podkarpackiego na kwotę 51 178 zł o przekazanie gminie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-nego do produkcji rolnej. Ogółem przyjęto 132 wnioski od rolników.
2. Trwają prace związane ze zmianą w ewidencji gruntów i budynków po modernizacji zasobu w sołectwie Cygany.
3. 25 października w Sądzie Rejonowym przegłosowane zostało postępowanie naprawcze wobec spółki Eko - Centrum, dzięki czemu planowane jest odzyskanie przez Gminę Nowa Dęba ok. 35 tys. zaległości podatkowych do września 2012 r.

VII. Sprawy gospodarki nieruchomościami i melioracji:
1. Decyzją Wojewody Podkarpackiego z 5 września br. Gmina Nowa Dęba nabyła na własność działki stanowiące drogi na terenie TSSE Podstrefa Nowa Dęba, które zostały przejęte od DEZAMET S.A.
3. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej zawarto umowy na dzierżawę gruntów rolnych mienia gminnego w ilości :
1) w sołectwie Chmielów - 92 umowy,
2) w sołectwie Jadachy - 43 umowy,
3) w sołectwie Rozalin - 2 umowy,
4) w sołectwie Alfredówka - 7 umów,
5) w sołectwie Cygany - 61 umów.

VIII. Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe:
1. Rozliczono dotację w kwocie 45 900 zł na remont drogi gminnej Gliniki I w Cyganach.
2. Dokonano odbioru końcowego zadania „Remont rowu wzdłuż drogi gminnej Zakładowa w Chmielowie”. Planowana kwota dotacji to 59 100 zł, przy wartości zadania 65 650 zł.
3. W dniach 20 - 21 października został przeprowadzony gminny trening systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej.

IX. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym:
1. Przeprowadzono 59 interwencji zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej. Ujawniono 41 sprawców wykroczeń, z czego 7 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1 150 zł.
2. Ogłoszono konkurs plastyczny „BEZPIECZNE DZIECKO”. Adresatami konkursu są dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba.

X. Sprawy z zakresu oświaty:
1. Zebrano dane do Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na 30 września oraz przekazano ich do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
2. Przygotowano dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informację dot. szkół z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz niezbędne dokumenty do podpisania umowy w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Nowa Dęba".

XI. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
1. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, łącznie wpłynęło 36 wniosków od rolników z terenu gminy Nowa Dęba o przyznanie pomocy w formie zasiłków celowych. W związku z tym zostało złożone zapotrzebowanie do Wojewody na środki finansowe w kwocie 81 000 zł. Po otrzymaniu środków będą wydawane decyzje i nastąpi wypłata zasiłków.
2. W dniach 13 - 20 października w OPS została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy w Tarnobrzegu w zakresie bhp.
3. 19 października odbyło się spotkanie grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:
1) przygotowanie i udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Tarnobrzegu,
2) zakończenie kursów zawodowych w ramach Projektu Aktywizacji Społecznej oraz udział uczestników ŚDS w warsztatach wizerunku, kursie tańca i zajęciach na basenie.

XII. Sprawy z zakresu kultury:
1. Przeprowadzono przeglądy techniczne sprawności instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w obiektach filialnych SOK.
2. Rozpoczęto zajęcia w filiach SOK – zajęcia odbywają się:
1) w WCA w Tarnowskiej Woli w poniedziałki i czwartki w godz. 16:30 - 19:30 oraz
w środy w godz. 15:00 - 17:00,
2) w WCA w Rozalinie we wtorki i piątki w godz. 16:00 - 19:00 oraz w środy w godz. 17:00 - 19:00,
3) w WCK w Chmielowie oraz w CKL w Cyganach zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.
3. Zespół Cyganianki w wojewódzkim konkursie PODKARPACKA WOŁOWINA zdobył pierwsze miejsce.
4. W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem:
1) wystawy z okazji 25. rocznicy śmierci Ewy Szelburg-Zarembiny,
2) spotkania czwartkowego z wykładem pt. „Życie i kultura w Czadzie” (Afryka) – wykład ks. Wiesława Podgórskiego, misjonarza z Afryki,
3) wystawy w WCK w Chmielowie „Świat w kolorach tęczy”,
4) warsztatów rękodzieła artystycznego w CKL w Cyganach z udziałem osób z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

XIII. Sprawy z zakresu sportu:
1. 18 października odbyło się robocze spotkanie w sprawie utworzenia Rady Sportu. Wyłoniono zespół roboczy, który zajmie się opracowaniem regulaminu. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 25 października.
2. W dniach 11, 19, 20 października w SOSiR przeprowadzona została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie bhp.
3. Od 4 października w każdy wtorek pływalnia jest czynna od 6 rano.
4. Po konsultacjach z Zarządem MKS Stal Nowa Dęba wybrana została koncepcja projektowa zadaszenia trzech sektorów trybun na stadionie SOSiR. Koncepcja przewiduje wsparcie zadaszenia na filarach z drewna klejonego, pokrycie z poliwęglanu.(-) Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy