Wpisy użytkownika Cygany z dnia 21 października 2011

Liczba wpisów: 2

cygany
 
1.     24 października 2011
godz. 15 15  Komisja Budżetowa

                                            godz. 17 00  Komisja Gospodarki Przestrz. i Inwestycji

2.    25 października 2011
 godz. 15 30  Komisja Statut.Organiz. Spraw Społ. i Etyki

                                                     godz. 16 00  Komisja Budżetowa
 

cygany
 

                               PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

                                                                      zaprasza naXIII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 26 października 2011r. (środa) o godz.14 00
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Informacja o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Nowa Dęba
oraz zasadach działania wspólnot mieszkaniowych.
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika,
2) Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015:
a) Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) Przyjęcie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych,
d) Przeprowadzenie głosowania.
3) Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2012-2015.
4) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
5) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 rok,
6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku,
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,
8) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach,
9) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach,
10) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach,
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Jana Pawła II 4),
12) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym (przy ul. 1-go Maja),
13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Chmielów),
14) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
15) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
16) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Zakładu Produkcji Wody Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie w celu ich umorzenia.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2010 rok Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin