• Wpisów:1951
  • Średnio co: 1 dzień
  • Ostatni wpis:2 dni temu
  • Licznik odwiedzin:310 009 / 3672 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 

Sukces zespołu „Rutka”z Cyganów na "Pogórzańskiej nucie" w Dynowie

20 maja 2018 r. w Dynowie już po raz XXVII odbył się przegląd "Pogórzańska nuta" w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie reprezentowały zespoły ”Cyganianki” i „Rutka”.

W tym prestiżowym konkursie Dziecięcy Zespół Śpiewaczy "Rutka '' z CKL w Cyganach wywalczył zaszczytne II miejsce w kategorii: Duży – Mały (Mistrz- Uczeń). Mistrzem była p. Halina Ordon, która wystąpiła razem z dziećmi. Jak przystało na kultywowanie tradycji cała grupa wystąpiła na boso i z gałązkami kwitnącej lipy, prezentując pieśni lasowiackie - sieroce i związane z "Zielonymi Świątkami". To kolejna nagroda dla dziecięcego zespołu, w którym dzieci uczą się gwary, obrzędów i obyczajów lasowiackich. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Gratulujemy!
 

 

17 maja podczas XLX Sesji Rada miejska w Nowej Dębe w związku z uregulowaniem praw własności na wniosek Burmistrza przyjęła uchwałę zezwalającą nabycie działki przy Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach (chodzi o działkę za CKL).
Uchwała ta została przyjęta przez Radnych jednomyślnie otwierając drogę do wykupu w/w działki przez Gminę.
Po wielu latach oczekiwania nareszcie będzie można przymierzać się do jej zagospodarowania.

 

 
12 maja 2018 r. w Dębicy odbyła się kolejna edycja konkursu pod nazwą „XIX Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych”, w którym uczestniczyło 30 grup z różnych rejonów Polski. SOK w Nowej Dębie reprezentowały "Cyganianki'' oraz grupa młodzieżowa "Koniczynka'' z CKL w Cyganach. W tym prestiżowym konkursie jury przyznało "Cyganiankom" II miejsce, a zespołowi "Koniczynka" III miejsce w kategorii: zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych. To ogromny sukces, gdyż poziom występów zespołów był bardzo wysoki. Grupy zaprezentowały stare pieśni regionu lasowiackiego śpiewane „białym głosem ''oraz gwarą. Gratulujem
 

 
Instalacja fotowoltaiczna i powietrzna pompa ciepła dla twojego domu - dodatkowy nabór


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków dotyczących dofinansowania do projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba, w zakresie:- 5 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min.3kW (produktywność ok. 2700 kWh/rok)- 1 szt. powietrznej pompy ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L- 1 szt. powietrznej pompy ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.300LZgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwają od 14 do 30 maja 2018r., a dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) w godzinach pracy Urzędu.Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie w Referacie Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych w pokoju 302 pod nr telefonu 15 846 26 71 wew. 302, w godzinach pracy Urzędu.Projekt realizowany byłby w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego

Więcej na stronie
http://www.nowadeba.pl/biznes/nasze-inwestycje/rozwoj-odnawialnych-zrodel-energii-projekt-parasolowy/nabor-do-projektu/art,5983,instalacja-fotowoltaiczna-i-powietrzna-pompa-ciepla-dla-twojego-domu-dodatkowy-nabor.html
 

 
Budowa parkingu i chodnika przy PKP Cygany.

Przetarg na „Budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remont chodnika – dojścia do peronu w obrębie przystanku osobowego w miejscowości Cygany” został rozstrzygnięty.

Przetarg wygrała Firma Star z Żabna za kwotę 51 949, 05 zł brutto.

Więcej na stronie
http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/przetarg,160.html

 

 
„Cyganianki” wyróżnione w Sędziszowie Małopolskim

29 kwietnia 2018 r. w Sędziszowie Małopolskim odbył się Wojewódzki Konkurs "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje'', którego organizatorem był WDK w Rzeszowie. To kolejna - XXX edycja konkursu, podczas którego grupy obrzędowe z całego Podkarpacia rywalizują o miano najlepszych i najbardziej autentycznych. Różnorodność widowisk była duża, prezentowano bowiem dawne prace, obrzędy i zwyczaje całego roku - od wiosny do zimy. Widowiska oceniało 6-osobowe jury, składające się z etnografów, teatrologów i znawców kultury ludowej. SOK w Nowej Dębie reprezentowała grupa obrzędowa, w składzie której były "Cyganianki'" oraz inne osoby z miejscowości Cygany. Tym razem grupa zaprezentowała widowisko przybliżające obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia pod nazwą "Wielki Piątek''. Za premierowe przedstawienie zespół otrzymał wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto podkreślić, że to grupa amatorska i niektóre osoby występowały na scenie po raz pierwszy. Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych konkursach.

Źródło SOK NOWA DĘBA
http://www.kultura.nowadeba.pl/wydarzylo-sie/art,2676,cyganianki-wyroznione-w-sedziszowie-malopolskim.html


 

 
Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Cyganach


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych położonych na terenie Sołectwa Cygany - Gmina Nowa DębaPrzedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 10 lat nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolnicze położonych w obrębie Cygany - Gmina Nowa Dęba:

1) część działki nr ewid. 246 o pow. 3,00 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy 300 zł brutto

Wadium wynosi 60 zł

2) część działki nr ewid. 248 o pow. 4,20 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy 420 zł brutto

Wadium wynosi 80 zł

Przeznaczone do dzierżawy nieruchomości nie są obciążone.

Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1) 9ºº na część działki nr ewid. 246 o powierzchni 3,00 ha

2) 10°° na część działki nr ewid. 248 o powierzchni 4,20 ha

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem działki przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba prowadzony w Banku PEKAO S.A. nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4 czerwca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Nowa Dęba pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Nowa Dęba. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu , który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadia pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany bez konieczności zmiany umowy po każdych 12 miesiącach obowiązywania umowy o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych za okres poprzednich 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku ujemnego wskaźnika ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny stawka czynszu nie ulega zmianie.

Dzierżawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany będzie do wykonania rekultywacji dzierżawionych działek zagospodarowanych uprawą wierzby energetycznej w terminie do 30 listopada 2018 r. pod rygorem rozwiązania umowy dzierżawy. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dzierżawcę rekultywacji dzierżawionych działek w terminie do 30 listopada 2018 r. Dzierżawcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy.

W przypadku niewykonania przez Dzierżawcę rekultywacji lub niewykonania jej w sposób należyty Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do wykonania rekultywacji w sposób prawidłowy wyznaczając mu termin nie krótszy niż 30 dni. Po upływie wymaganego terminu Wydzierżawiający jest upoważniony do wykonania rekultywacji działek na koszt Dzierżawcy.

Rekultywacja ma obejmować: ścinkę wierzby energetycznej, orkę głęboką, karczowanie, wywóź korzeni i talerzowanie oraz inne niezbędne zabiegi w celu przywrócenia dzierżawionych działek do użytku rolnego. Dopuszcza się zastosowanie innej metody rekultywacji dzierżawionych działek, jeżeli jej efekt będzie nie gorszy niż wykonany w sposób opisany powyżej, który zapobiegnie możliwości odrostu pędów wierzby energetycznej i przywróci działki do użytku rolnego. Pozyskana wierzba energetyczna stanowi własność Dzierżawcy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku rolnego oraz innych wszelkich należności związanych z wydzierżawianą nieruchomością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109, tel. 15 846 26 71 wew. 109 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.pl/biznes/przetargi/nieruchomości i w Biuletynie Informacji Publicznej.Nowa Dęba, 23.04.2018r. Burmistrz

mgr Wiesław Ordon

Źródło - Strona MiG Nowa Dęba

PS.
Chodzi tu o tereny na których rośnie wierzba energetyczna.
Jest to już trzeci przetarg na te działki.
Dwa pierwsze nie doszły do skutku z powodu braku oferentów.
 

 

Z okazji Dnia Strażaka Wszystkim Druhnom i Druhom z PSP i OSP a przede wszystkim członkom OSP Cygany składam wyrazy szacunku i uznania oraz życzę wytrwałości w Waszej służbie, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Aby Wasza ofiarność w służbie drugiemu człowiekowi przynosiła Wam satysfakcję i uznanie.

Dziękuję Wam za to co robicie.
Dzięki Wam możemy czuć się bezpieczniej.

Marian Tomczyk
 

 


W ostatnich dniach rozpoczął się remont placu szkolnego w Cyganach.
Zyska on nową nawierzchnię z kostki wraz z odwodnieniem.
Firma wykonująca tą inwestycję przewiduje przy sprzyjających warunkach .zakończenie prac do końca następnego tygodnia.
Trzeba przyznać, że tempo wykonywanych prac jest imponujące.
Wytrwałość i determinacja DYREKTOR SZKOŁY w dążeniu do realizacji tego zadania przyniosły efekty.
Inwestorem zadania jest URZĄD GMINY NOWA DĘBA.
Dziękuję p. BURMISTRZOWI I RADNYM za przychylność co do ujęcia tej inwestycji w UCHWALE BUDŻETOWEJ na ten rok.
Dzięki temu poprawi się nie tylko wygląd tego placu ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów.

Niestety do zakończenia prac boisko wielofunkcyjne przy szkole ze względu na bezpieczeństwo będzie nieczynne.

Marian Tomczyk


 

 
29 kwietnia podczas XXX Konkursu Obrzędów i Zwyczajów Ludowych w Sędziszowie Małopolskim CYGANIANKI otrzymały wyróżnienie MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.


 

 
CHODNIK W CYGANACH.

Chodnik w Cyganach przy drodze powiatowej można powiedzieć, że został ukończony.
Zadowolenie miesza się trochę z niedosytem.
Zadowolenie bo powstał następny odcinek chodnika, który poprawi bezpieczeństwo mieszkańców a niedosyt bo jeszcze pozostaje odcinek do wykonania.
Niestety na dokończenie chodnika stoją jak zawsze na przeszkodzie finanse a dokładnie ich brak.
Kiedy w grudniu dziękowałem STAROŚCIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO za to, że na MIKOŁAJA otrzymaliśmy projekt chodnika wyraziłem nadzieję, że następny MIKOŁAJ przyniesie nam chodnik . Nie trzeba było czekać do Mikołaja a chodnik już jest .
Dziękujemy.
Inwestycja ta na pewno będzie miała wielu „OJCÓW” i wielu będzie się nią chwalić.
Podziękowania za ten chodnik należą się wielu osobom za ich zaangażowanie, wsparcie ale największe podziękowania należą się jednak jednej osobie bez której inwestycja ta nie doszła by do skutku a mianowicie p. DANUCIE SERAFIN – RADNEJ POWIATOWEJ.
Teraz pozostaje znów „gnębić” STAROSTWO o podjęcie się wykonania następnego etapu chodnika i jego ukończenie.

Marian Tomczyk

 

 


Wydawało się, że zadanie dotyczące oznakowania drogi zostanie wykonane w tym roku niestety drastyczny wzrost cen usług w bieżącym roku powoduje na chwilę obecną niemożność jego wykonania.
 

 
KARTA INTERPELACJI Nr .......
1.
Imię i nazwisko radnego
zgłaszającego interpelację MARIAN TOMCZYK

2.
Interpelacja dotyczy
Zwracam się z prośbą o wykonanie monitoringu poprzez założenie kamer na stadionie sportowym w Cyganach.
Założenie monitoringu przyczyniłoby się do poprawy jego bezpieczeństwa


 

 


W najbliższym czasie zostanie rozpoczęta inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany”
na odcinku od początku miejscowości Cygany (od Stalów) do istniejącego chodnika o długości 211 m.
Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma „DŹWIGMAR” za kwotę 72 570.00 zł.a inwestorem POWIAT TARNOBRZESKI.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 czerwiec 2018r.
Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców, która poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników tej drogi.
Należą się podziękowania za wysłuchanie naszych próśb i przychylność STAROŚCIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO p. PAWŁOWI BARTOSZEK, ZARZĄDOWI POWIATU ORAZ WSZYSTKIM RADNYM a w szczególności p. DANUCIE SERAFIN, której upór w dążeniu do pozytywnego rozwiązania tego problemu dla mieszkńców Cygan jakim jest brak chodnika okazał się skuteczny.

D Z I Ę K U J E M Y

Marian Tomczyk
 

 
2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 "Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca".
To już 13 lat .
Pamiętamy.
 

 
Najpiękniejsze palmy wielkanocne w naszej gminie!

24 marca 2018 r. w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach został rozstrzygnięty i podsumowany konkurs ORYGINALNA PALMA WIELKANOCNA, który został zorganizowany przez tę placówkę. Palmy zgłoszone do konkursu zostały wykonane z wielką starannością i pomysłowością. Zachwycały kolorystyką, różnymi technikami wykonania oraz niektóre wysokością. Zaznaczmy, iż przygotowanie palmy wymaga wielu odpowiednich materiałów, takich jak: zielone gałązki bukszpanu, cisu, bazie, kwiaty z bibuły i trawy. Komisja konkursowa - p. Janina Piechota, p. Marta Małek, p. Halina Ordon. Po wnikliwej ocenie prac Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia:

Kategoria praca zbiorowa:
I nagroda: Zespół „Bielowianie”,
II nagroda: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie,
II nagroda: Klub Osiedlowy w Nowej Dębie,
III nagroda: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, III nagroda: Klub Osiedlowy w Nowej Dębie;

Kategoria dorośli:
I nagroda: Maria Małek,
I nagroda: Teresa Walska,
I nagroda: Maria Kierska,
II nagroda: Barbara Misa, II nagroda: Edyta Nowak, II nagroda: Kazimiera Serafin,
III nagroda: Lucyna Zięba,
III nagroda: Robert Ozga,
III nagroda: Danuta Senderek,
wyróżnienia: Marta Stróż, Joanna Tworek;

Kategoria dzieci:
I nagroda: Izabela Nowak,
I nagroda: Magdalena NowakPalmy zostały przeniesione do kościoła parafialnego w Cyganach, gdzie zorganizowano wystawę pokonkursową, którą można oglądać do środy 28 marca 2018 r. Dziękujemy za zaangażowanie, gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy za rok na kolejna edycję.
Żródło SOK

Palma CYGANIANEK jako dzieło gospodarzy nie brała udziału w konkursie.


 

 
Z okazji Wielkiej Nocy życzę Wszystkim zdrowych i radosnych Świąt spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Marian
 

 
26 marca podczas połączonych Komisji Rady Miejskiej - Budżetowej i Oświatowej był poruszony temat OSADNIKA i możliwości reakcji na występujący dla mieszkańców problem.
 

 


Kiedy Starosta Tarnobrzeski decyzją z dnia 22 kwietnia 2004 r
znak G.G.IV.6018/39/1/03/04 uznał za zakończoną wykonywaną przez Kopalnię Siarki „Machów” w Tarnobrzegu rekultywację gruntów osadnika odpadów poflotacyjnych „CYGANY” o kierunku wodno-zadrzewieniowo-rolnym mieszkańcy okolicznych miejscowości odetchnęli z ulgą.
Niestety radość ta nie trwała zbyt długo.
Teren „Osadnika” został sprzedany przez kopalnię „Machów”.
Pierwszy właściciel miał wiele pomysłów na jego wykorzystanie od utworzenia wielkiego portu przeładunkowego pod nazwą „La Puerta de Europa” - Wrota do Europy największego w Środkowo- wschodniej Europie centrum ligistyczno-magazynowego poprzez utworzenie pola golfowego o wielkości 100 ha, hotelu, 220 domków letniskowych.
Wizja wspaniała w której realizację trudno było aż uwierzyć.
W tym czasie okoliczni mieszkańcy nie protestowali przyglądając się jedynie z powątpiewaniem w zamierzenia ówczesnego właściciela.
Po niedługim czasie okazało się, że wszystkie te pomysły były „przykrywką” prawdziwego celu.
Prawdziwym celem była rozbiórka korony nasypu do pierwszej półki a pozyskany materiał miał zostać sprzedany firmom budującym autostrady.
Wtedy to po raz pierwszy mieszkańcy wyrazili swoją dezaprobatę do tych zamierzeń poprzez wystąpienia do Urzędu Gminy Nowa Dęba, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o niedopuszczenie do przeprowadzenia w/w prac rozbiórkowych.
Dzięki podjętym przez ten instytucje działaniom zamiar właściciela co do rozbiórki górnego nasypu został powstrzymany.
Po pewnym czasie teren „Osadnika” został powtórnie sprzedany.
Nowy właściciel – rolnik jak sam mówił zakupił ten teren w celu prowadzenia upraw rolniczych. To uspokoiło mieszkańców .
Na początku nikt nie miał najmniejszych nawet zastrzeżeń co do prac wykonywanych przez nowego właściciela do czasu kiedy zaczął wycinać drzewa .
Wystąpiono wtedy z prośbą o powstrzymanie wycinki drzew , którą właściciel uzasadniał jako odzyskanie terenów uprawnych i zapewniał , że nie zamierza wycinać drzew z obwałowań otaczających Osadnik.
W związku z wejściem w życie nowej Ustawy dotyczącej wycinki drzew właściciel dostał do ręki mocną kartę nasilając wycinkę drzew nie tylko w środku osadnika ale i na zewnątrz jak również i na jego półkach.
Okazuje się również, że wycinka to nie koniec zamysłów właściciela.
Nosi się On z zamiarem przesunięcia górnego obwałowania Osadnika do zewnętrznej granicy górnej półki . Trzeba dodać , że prace te zostały już na pewnym odcinku rozpoczęte.
Obecne obawy mieszkańców , którzy pamiętają jak są jak wyglądało ich życie przed rekultywacją tego terenu są jak najbardziej uzasadnione i stąd wynikają ich protesty.
Nikt nie jest wrogiem właściciela Osadnika nikt nie chce się wypromować na jego osobie , jak próbuje tłumaczyć podejmowane działania mające zatrzymać jego planowane zamierzenia.
Wycinka drzew, naruszenie skarp może powodować pylenie znajdującym się tam materiałem – wapnem poflotacyjnym oraz może uwolnić smród wydobywający się z materiału tam znajdującego.
Należało by się przyjrzeć czy nowa ustawa dotycząca wycinki drzew obejmuje również ten konkretny przypadek.
Przecież wycinka drzew na „Osadniku” to nie przywracanie terenów rolnych do możliwości ich uprawy, do ich stanu wcześniejszego.
Trzeba jasno podkreślić, że przed nasadzeniami tereny te były gruntami poprzemysłowymi a nie rolnymi więc ustawa ta nie powinna tutaj obowiązywać.
Tym bardziej, że nasadzenia drzew i krzewów były pokłosem przeprowadzonej na tym terenie rekultywacji, która miała na celu między innymi zmniejszenie jego szkodliwego oddziaływania na życie okolicznych mieszkańców.
W tym też celu obwałowania jak i częściowo on sam został obsadzony dobranymi krzewami i drzewami.
Mówię dobranymi, gdyż nie każde drzewo i nie każdy krzew jest w stanie rosnąć na tym gruncie a nawet pod te gdy były sadzone zostały wykonywane wykopy i wsypywana ziemia aby mogły się przyjąć i zakorzenić.
Podstawowym celem nasadzenia zespołu drzew i krzewów była ochrona przed pyleniem z plaż oraz jako jako przeciwerozyjna obudowa skarp tego terenu.
Likwidacja tego naturalnego zabezpieczenia może spowodować powrót zarówno pylenia jak i spowodować erozję skarp obwałowania.
Nie wydaje mi się prawdopodobne aby wykonując rekultywację nasadzenia te nie były konieczne .
Należałoby zadać w tym momencie.
Dlaczego przymierzając się do rekultywacji nie uznano, że wystarczającą rekultywacją będzie obsianie tego terenu załóżmy jedynie trawą a zdecydowano się na kosztowne nasadzenia.
Dlatego, że jedynie takie prace mogły zdać egzamin i zapobiec złemu oddziaływaniu tego terenu.
Co do przesunięcia korony obwałowania wydaje się, że powinno tu obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 z późniejszymi zmianami w sprawie lokalizacji , budowy , eksploatacji i zamknięcia , jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne które zabrania wykonywania niektórych prac przez 50 lat od zamknięcia składowiska . Czy właściciel nie powinien mieć odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie jakichkolwiek prac na tym obiekcie?
Nie może jedna osoba stawiać przed faktem dokonanym tysięcy mieszkańców i nie liczyć się z ich zdaniem.
Własność prywatna własnością prywatną ale nawet na prywatnym terenie nie można wykonywać prac , które mogą szkodzić okolicznym mieszkańcom.
Jak podkreślałem wcześniej Mieszkańcy nie są wrogiem właściciela Osadnika . Chcą tylko normalnie żyć i mieć gwarancję tego, że nic im ani ich dzieciom nie będzie grozić ani szkodzić.
Uważamy, że teren ten powinien być zadrzewiony tak jak to było po rekultywacji a wykonywane tam uprawy powinny być uprawami zielonymi np. trawa aby zapobiec ingerowaniu (np. poprzez orkę )w materiały się tam znajdujące , które będąc na powierzchni mogą powodować uciążliwości zapachowe jak i pylenie.

Pokazane zdjęcie nie odzwierciedla obecnego wyglądu OSADNIKA
 

 


Nowa Dęba, dnia 21.03.2018r

KARTA INTERPELACJI Nr .......
1.
Imię i nazwisko radnego
zgłaszającego interpelację MARIAN TOMCZYK

2.
Interpelacja dotyczy
Zwracam się z prośbą wykonanie renowacji płyty boiska sportowego w miejscowości Cygany.
Przypomnieć należy, że parę lat temu, kiedy wykonywane były renowacje wszystkich płyt boisk sportowych w naszej gminie również i ta płyta miała zostać poddana renowacji.
Wobec braku w ówczesnym czasie budynku szatniowego osoby zaangażowane w sport w Cyganach postanowiły odroczyć renowację a środki, które miały być przeznaczone na cel przeznaczyć na wykonanie projektu budynku szatniowego o którego budowę mieszkańcy starali się od wielu lat.
Efektem tego jak i innych działań, podjętych decyzji przez mieszkańców Cygan było przekonanie niektórych , niewidzących potrzeby budowy szatni w Cyganach radnych o zasadności jej budowy .
Obecnie budynek szatniowy jest wybudowany .
Podobnie przy każdym boisku sportowym na terenie naszej gminy znajduje się wybudowana lub w najbliższej przyszłości będzie wybudowana szatnia jak również każda płyta boiskowa została poddana renowacji oprócz boiska w Cyganach.
Płyta boiska w Cyganach jest jedną z najgorszych płyt na terenie naszej gminy o czym świadczą opinie nie tylko osób korzystających z tego obiektu zarówno z naszej miejscowości ale i opinie osób przyjeżdżających na rozgrywki ligowe z innych miejscowości co wskazuje na potrzebę jej renowacji.
 

 
RADNY dlaczego nie SOŁTYS?

Spotykam się z zapytaniami dlaczego nie startuję na funkcję Sołtysa?
Prawnie jedna funkcja nie eliminuje drugiej.
Można być i Radnym i Sołtysem w jednej osobie.
Tylko taka „choinka” przystrojona w funkcję Radnego i Sołtysa przyniesie korzyści?
Mieszkańcom? - na pewno nie .
Jedynie osobie, która by była zarazem Radnym i Sołtysem.
Trzeba przyznać, że miała by niezłe pieniążki z tego tytułu.
Ale czy w tym wszystkim chodzi tylko o korzyści finansowe.
Na pewno tacy ludzie są, którzy dołożą wszelkich starań aby zostać i Radnym i Sołtysem a może jeszcze kimś aby tylko osiągnąć jak największe korzyści finansowe.
Ja do takich ludzi nie należę.
Funkcja Radnego czy Sołtysa to dwa oddzielne „stołki”, które się „zazębiają” ale mają oddzielne zadania i wymagają poświęcenia odpowiednio dużej ilości czasu , którego przy normalnej pracy niestety w tym przypadku po prostu by brakowało.
A pełnić dwie funkcje i nie móc się z nich uczciwie wywiązywać i poświęcać swoim obowiązkom odpowiedniej ilości czasu to szkoda dla wszystkich mieszkańców , których się reprezentuje.
W tym wypadku mieszkańców Cygan.
Startując na funkcję Radnego czy Sołtysa powinno się mieć na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i to co można dla nich zrobić a nie myśleć o swoich korzyściach finansowych i dążyć do posiadania jak największej ilości funkcji aby osiągnąć jak największe korzyści.
Będąc Radnym i Sołtysem w jednej osobie otrzymywał bym niezłą kasę ale mi osobiście wystarczy to co mam oraz świadomość , że z mojej funkcji wywiązuję się dobrze co nie byłbym w stanie powiedzieć piastując dwa stanowiska bo nie byłoby to po prostu możliwe.
Dla mieszkańców Cygan dużo lepszym rozwiązaniem jest gdy Radnym i Sołtysem są dwie różne osoby z bardzo prostej przyczyny.
Należałoby zadać pytanie co jest lepsze gdy jest do załatwienia jakaś sprawa , jakaś inwestycja to Burmistrza „gnębi” dwie osoby Radny i Sołtys a nie jedna osoba z dwoma funkcjami.
Większe prawdopodobieństwo pozytywnego załatwienia spraw występuje gdy chodzi za nią więcej osób a nie jedna. Wtedy po prostu widać, że dana rzecz, dana inwestycja jest w danej miejscowości potrzebna.
Chyba , że wchodziłbym do Burmistrza i przedstawiał się , że najpierw mówię jako Radny a następnie jako Sołtys. Tylko czy Burmistrz widział by dwie osoby czy dalej jedną?
Albo jeszcze lepiej – załóżmy, że na 13.00 umawiałbym się w danej sprawie jako Radny z Cygan a na 13.30 w tej samej sprawie jako Sołtys z Cygan. Ciekawe jakbym był wtedy postrzegany. Uważam, że w interesie mieszkańców Cygan najlepszym rozwiązaniem jest rozgraniczenie funkcji Radnego i Sołtysa pomiędzy więcej niż jedną osobę.
Bo tak jak mówiłem funkcja Radnego i Sołtysa piastowane przez jedną osobę powodowałoby jedynie korzyści finansowe tej osoby a nie powodowałoby korzyści dla mieszkańców i nie ma wytłumaczenia , że przy jednej okazji można pozałatwiać wszystko bo tak nie jest.

Marian Tomczyk 

 


Czas przedświąteczny to okazja do prezentowania rękodzieła artystycznego w szkołach i przedszkolach. Tym razem 15 marca, panie z zespołu Cyganianki gościły w Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 w Tarnobrzegu, gdzie opowiadały o dawnych zwyczajach wielkopostnych i świątecznych, oraz razem z dziećmi wykonywały pisanki.


 

 
Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta poruszono między innymi temat wycinki wierzby energetycznej w Cyganach oraz cząstkowych remontów dróg asfaltowych.
 

 
Poniedziałek kulinarny w SOK

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie serdecznie zaprasza na kolejny poniedziałek kulinarny, który odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 16:00 w sali kameralnej SOK. Gospodyniami spotkania będą panie z zespołu „Cyganianki”, które wprowadzą w nastrój zbliżających się Świat Wielkanocnych, przygotowując tradycyjny barszcz wielkanocny oraz paschę.

„Poniedziałki kulinarne” to cykl spotkań popularyzujących kuchnię Lasowiaków. W trakcie wydarzenia omawiane będą przygotowywane potrawy, przypomniane zostaną tradycje związane z nimi oraz ich historia. Uczestnicy zapoznają się z recepturą ich przygotowania krok po kroku, z naciskiem na najistotniejsze szczegóły by potrawa zachowała smak i aromat. Użyte zostaną takie same przepisy, jakich używały nasze babcie. A to wszystko z pokazem przygotowania potrawy – bohatera spotkania – na żywo.

Zapewniamy aromatyczną i serdeczną atmosferę
Źródło SOK
 

 
WYCINKA WIATROŁOMÓW

Wycinka wiatrołomów w lesie gminnym w Cyganach zakończona.
W niedługim czasie należy się spodziewać sprzedaży w formie przetargu.
Pozostaje jeszcze parę sztuk drzew , które ze względu na ich stan powinny być a nawet muszą być wycięte świadczy o tym chociażby odlatująca z nich kora. Drzewa , które obumierają lub już obumarły są jedynie pożywką dla wszelkiego typu robactwa i nie wpływa to korzystnie na zdrowotność lasu podobnie jak zakupione przez kogoś w ubiegłym roku kupki drzewa, które znajdują się w lesie do dzisiaj.
Należałoby się właścicieli tego zakupionego drzewa zapytać po co w ogóle je kupowali? Jeśli nie jest im ono potrzebne. Bo chyba takie wrażenie można odnieść. Jeśli jest Wam nie potrzebne dajcie po prostu to drzewo komuś. Niech nie gnije w lesie. A może po prostu o tym, że kupili to drzewo zapomnieli.
Te gnijące kupki są jeszcze większym niebezpieczeństwem dla lasu niż chore ale stojące drzewa.
Prośba do tych co teraz będą kupować drzewo.
Nie kupujcie tylko po to aby wydać pieniądze. Jeśli kupicie zabierzcie swoje drzewo do domu.
Bo takie pozostawienie w lesie budzi u niektórych różne niepotrzebne i podejrzliwe domysły, które nie zawsze są zgodne z prawdą i intencjami kupujących.

Na zdjęciach odbite już drzewo, posucha do wycinki i zapomniane,kupione w ubiegłym roku kupki wraz numerami, że może ktoś sobie o nich przypomni i litościwie zabierze.
 

 
Gminny konkurs „Oryginalna palma wielkanocna”

Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w gminnym konkursie „ORYGINALNA PALMA WIELKANOCNA”. Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej i zbiorowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm. Palmy trzeba dostarczyć do CKL do 21 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 marca 2018 r. o godz. 17:00 w CKL w Cyganach. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w kościele parafialnym w Cyganach w Niedzielę Palmową.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
 

 
XI edycja wystawy rękodzieła w CKL w Cyganach
9 lutego 2018 r. została otwarta w CKL wystawa rękodzieła artystycznego. To już XI edycja tego wydarzenia, podczas którego artyści ludowi z miejscowości Cygany i Chmielów zaprezentowali swoje prace. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał radny Miasta i Gminy Nowa Dęba p. Marian Tomczyk. Prace są pomysłowe i różnorodne, zachwycają kolorystyką oraz kunsztem wykonania. Możemy podziwiać pięknie haftowane obrusy, serwetki i ozdoby szydełkowe, serwetki wykonywane na drutach, prace powstałe z wikliny papierowej, biżuterię, kwiaty wykonywane różnymi technikami. Na wystawie są też prace modelarskie. Prezentują się: Maria Małek, Marta Małek, Anna Ordon, Krystyna Zych, Janina Piechota, Andrzej Ordon, Edyta Nowak, Teresa Walska, Małgorzata Kaczak, Barbara Zych, Maria Kierska, Lucyna Dryka, Agnieszka Misa. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Również w tym dniu świętowano 5 rocznicę działalności zespołów „Rutka” i „Koniczynka”, grupy te uświetniły swoim koncertem wraz z kapelą otwarcie wystawy. Nie obyło się bez tortu, który jak co roku przygotowali rodzice dzieci. Gratulujemy wystawcom oraz dzieciom i młodzieży, życzymy dalszej owocnej pracy twórczej.
źródło SOK Nowa Dęba

Więcej zdjęć na stronie
http://www.kultura.nowadeba.pl/…/art,2601,xi-edycja-wystawy…
 

 
29 tys. na sport w Cyganach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 654/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Cygany w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), §7 ust. 15 Uchwały Nr XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Cygany.

2. Przyznaje się Klubowi Sportowemu Cygany na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w roku 2018” dotację w wysokości 29 000 zł;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Wiesław Ordon

Źródło strona MiG Nowa Dęba
http://www.nowadeba.pl/…/art,5826,rozstrzygniecie-konkursu-…